ماندگار


Share/Save/Bookmark

ماندگار
by kavir
12-Apr-2011
 

حبابهایبازیگوش

درپایفوارههایگمان

یکایکمی ترکند

از سر خوشی.

 

دستان آب

قلب آتشگون هندوانه ی فصل را

رویایتسکین تشنگیاست

که همسازبا بزم بی شتاب گپهای دوستی

و پچ پچبیامانآجیلهای ترد

بر کرانه ی رود

زیر سایه گاه درختان سالخورده

موجمیزند.

 

پهندشتجمجهرا

سرتاسر

ازسبزههای سیزده

وگلهایوحشیرنگ

آکندهام.

 

احساسرا

گویی

هنوز

ازطراوتوشادابی

سرشاراست.

 

و روح را

کهجدایینیستاز تن

چندانکهخوناز انسان.

 

و من تا یاد دارم

در ریختنش

دشنه در آستین

خدای را

در آستانه

واعظی

نیازمی جوید.

 

و وضوی نهی می بندد

خاضعانه

هرصبحگاهان

درقصدکشتاررنگ.


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
به قلبها باید رسید
-
Aug 14, 2012
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
پروای دل
-
Feb 17, 2012
more from kavir
 
Jahanshah Javid

Beautiful!

by Jahanshah Javid on

Wonderful. Don't stop!