به قلبها باید رسید

به قلبها باید رسید
by kavir
14-Aug-2012
 

دستهایمان را

ای کاش

می شد

در خشکی خشتهای خاک خورده فرو برد  

و نفسهای سنگین انسان را شنید.


به قلبها باید رسید

به دستهایی که در دهلیز های تاریک خاک

لمس انگشتهای آفتاب و انسان را

طلب می کنند.


به نبض های غبار بسته

به تپش های هنوز

و به سلولهای آواره ی خون

که در رگها جاریست


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
پروای دل
-
Feb 17, 2012
سرد
1
Nov 07, 2011
more from kavir