پروای دل

پروای دل
by kavir
17-Feb-2012
 

اندیشه های گسیخته افسارم

با فریاد های دل

آرام نمی گیرند.


دشت را کرانه ای نمی بینم

خدایی که بیگاه در خشم آید

پیغامبری نمی جویم.


دل

ای کاش

یاغی بود

سوارکاری میدانست

بی پروا بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
به قلبها باید رسید
-
Aug 14, 2012
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
سرد
1
Nov 07, 2011
more from kavir