و مشتی بنفشه رنگ وفا

و مشتی بنفشه رنگ وفا
by Hengameh Fouladvand
30-Jun-2010
 

میان باغ خاطره ام، سبزه زاری
لطیف
با یک بغل هستی
و مشتی بنفشه
رنگ وفا

هدیه آسمانی، حس نرم نوازش،
یادگاری

دیده بسته، دل به تو رام

فانی از خود
بیخودم
قطره ام
در ذات هستی
از ساحلی دور
به دریا میزنم

غوطه ور در بیکران

وحدت هستی مرامم
جرعه
جرعه
عشق فریاد می کنم، هست. هست!
تر کنم این تشنه لب
مست مست!

ناگهان مستی پریده
اسیر قید ها
رویا ی "یکی" بودن همه پاره
یک تن نبرد

شک ندارم که دنیای عبوس
عقل آورده،
ناکام و گریانم کند
یا که بازیچه ای رنگین دهد خوابم کند

مژده
اما
کوله بارم یک بغل عشق
مشتی بنفشه
رنگ وفا

شفاف دل
بنفش یاد - قرمز بی پروا
شادی ام یک دم صفا
آتش بی بها!

عشق فریاد میکنم هست. هنوز هست!

هنگامه
۷ تیر ۱۳۸۹


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Monda

شفاف دل

Monda


Lovely poem coming from a lovely soul. 


Abarmard

بسیار زیبا

Abarmard


روان، آرام، وبا احساس.

Hengameh Fouladvand

شادی ام یک دم صفا

Hengameh Fouladvand


These are beautiful complements. Many thanks
شادی ام یک دم صفا


Jahanshah Javid

Hanooz hast

by Jahanshah Javid on

So beautiful Hengameh. It's a work of art, with colors of life, loss, love and hope.


Pierr

و مشتی بنفشه رنگ وفا

Pierr


The kind of love that Hengameh writes about touches us all based on what station and level of developemnet we are on our journey towards perfection. It is similar to the old arguement that debates if Hafez actually drank wine or was it pure spirituality? Is she talking about a worldly love story or is it about intoxication in the Divine Being ? It all depends on us and where we are in our minds, this is what makes her work fresh and everlasting.