رد پای خودی

رد پای خودی
by Hengameh Fouladvand
21-Feb-2012
 

لایه لایه پوشش باز بی مرز بی قرار تمایل چسبناک مست ِ یاس

گیج جزم افق بدون دشت هرزعلف

پشت ابرمی خزد ماه

معلق می رهد پایِ دروغ

درختان نیمه خم میوه شل

عنکبوت نوسانِ تار نور سرحال بالا می کشدکاج

سوزنِ ضعف نقره خاموش

سراسیمه آهنگِ رود نزدیکتر سقوط می لرزد ذهن ناگهان

آخرین موج می کوبد موج شکن

طوفان نویس صخره

زمان گذر

واقعیت نشانه


فواره فواره جیغ روی پای خودی

یاد آورِ ِشانس دوچشم ِ بی خون رد پای خودی

سرزمین آبهای خاکستری نزدیکم رد پای خودی


تولدِ پرغصٌه ترین شعر طبیعت احتیاج ندارد


شکسته پای محتوا پا به پایِ تاریخ خاکسترِمزارع فاجعه

بوی سرزمینِ شیون مارپیچ های های واژه حلقِ شعر دردافشان


طبیعت احتیاج ندارد


بختِ ماده درخشان


هماهنگ می گریزیم تمایل پای تمایل ابتدایی ترین آهنگ نامفهوم

خشونت اعماق نطفه ردِ پای زخم نت سرگشته جهیده بی اراده

خواب پاره

فواره فواره رد پای خودی


نقطه ریز می چکیم شعر

طبیعت احتیاج ندارد


هنگامه
بهمن ۱۳۹۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
اوهام
6
Oct 03, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Anahid Hojjati

تولدِ پرغصٌه ترین شعر طبیعت احتیاج ندارد

Anahid Hojjati


thanks for sharing..