رنگ زنگ درخشش کهکشان


Share/Save/Bookmark

رنگ  زنگ  درخشش کهکشان
by Hengameh Fouladvand
26-Nov-2011
 

جادو می رقصد هر شب این ساحل
سرازیر ناگاه هزار ستاره
آتش می ریزد زمین
به آنی جادو پریشان می شود موج

بی دلیل عطر می پراکند هزار گل ِسرخ صد اسم پنهان

لحظه ای ناپایدار دیوانه

زمان خیره
گلبرگ نجوا می شود
پرنده آبی معلق جاودانه میان ِ بی صبری و قناعت

نترس

بی تابی چقدر!؛

نزدیک شو

اسرار لو برود

سالها ست این جادو افق به ابدیت پیوستن

قبل از نارنجی ِغروب

انعکاسِ مخمل ِگل

معنی کم می آورم

شگفت

محو ِواژه پس ِ رویا
جادو می رقصم

این ساحل

تن وجود

نفس شوق

نترس

نزدیک شو

سَحَرمی شود ناگاه می درخشد باز

خراش ِ خاطره می کوبد هراسِ موج

چرخی و غروب ِخورشید یادها کاهش می دهد

ساحل می ماند و کف های رفته

تاریک و دلگیر بی صبر غم فرومی کشد

بی دلیل جادو می رقصم

این ساحل هر شب دیوانه

هزار شب هزار هزار موج می شود هزار بار

هر لحظه بازمی گردی

تازه

چشمانت بیدار

گُر گُر می زنی شعله

نترس

نزدیک شو

تکه چوبی خشک واژه می سوزم

تن وجود

نفس شوق

نزدیک شو

جادو رقص هرشب این ساحل

پا ی کوب بر آب

لو برود اسرارش

نترسهنگامه آبان ۱۳۹۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
اوهام
6
Oct 03, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Pierr

سپاس بر جهانشاه برای چاپ شعر دوست داشتنی هنگامه فولادوند

Pierr


گُر گُر می زنی شعله

نترس

نزدیک شو

تکه چوبی خشک واژه می سوزم

تن وجود

نفس شوقنزدیک شو

جادو رقص هرشب این ساحل

پا ی کوب بر آب

لو برود اسرارش

نترس Anahid Hojjati

Dear Hengameh, what a beautiful poem

by Anahid Hojjati on

"

ساحل می ماند و کف های رفته

تاریک و دلگیر بی صبر غم فرومی کشد

بی دلیل جادو می رقصم

این ساحل هر شب دیوانه

هزار شب هزار هزار موج می شود هزار بار"