درد پوش تماس ِشب

درد پوش تماس ِشب
by Hengameh Fouladvand
29-Apr-2012
 

برگ می گذارد زمین

نوازش ِنسیم

  پرنده اوج می برد    

آرام

 

درد پوش تماس ِشب  

 

      بی صدا می خندی  برهنه می پیچد  تمنا

عطر گسترده  رنگ پرنفود  بی کنایه

            لب دوز

عسل ترین رویایت

 

 درد پوش  تماس ِشب

 

نهان می خزد

نمک می پاشد نرم سوز    

               چشم بسته       

هدر هیچ قطره

بند

     بند

   نجوا : ـ" نیازت چیست؟ "؛

؛ -: شوخی

  بی دلیل    

 

پریشان چهر

   ماه برسایه نقره ریز    

خاک دردی تازه  

     خاکستر می جوید تب  

 

درد پوش  تماس ِشب

 

گُرگر نفس  ناتمام   

خشم می گرید

   خوف ِ واژه

هموارنمی کند   

توحٌش ِراه

   

درد پوش تماس ِشب

 

لب تر ، ترلمس، طعم گس

  چشم بندی

    ارمغان آورد   

       شاد می پذیریم  شگرف

  تن گره       

سه   چهار  چند گره تنگ

بند بر بند

             دل بند

حکم بر

بند     

 

آینه عبث چشم بندد

 

درد پوش تماس ِشب

 

 

هنگامه

اردیبهشت ۹۱


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
اوهام
6
Oct 03, 2011
more from Hengameh Fouladvand