شعر

از « آ » تا « ی » ای آزادی
13-Oct-2012
سرِ چوب‌كبریت را
تركرد و نوشت
هرجا هركو هروقت
عشق ما راست
>>>

POETRY

Visiting the Crocodiles

to the children of Gaza and Ashkelon

10-Oct-2012 (3 comments)
My neighbor and her grandchildren
Are going to the zoo
To visit the crocodiles of the Nile river
Who, everyday after lunch
>>>

شعر

دو بیتی های ویژه ۶

مناظره عقل و عشق

10-Oct-2012 (18 comments)
گفتند دلی نیست که ویران نشد از عشق
با عشق عجین گشت و پریشان نشد از عشق  

گفتم که ندیدم به جهان هر که غمی داشت
از درد بجان آمد و درمان نشد از عشق
>>>

POETRY

Pressure cooker
07-Oct-2012
No you can't win.
There is no brick wall
to separate your faith
from the neighbor's lord.
>>>

شعر

دو بیتی های ویژه ۵

مناظره عقل و عشق

04-Oct-2012 (15 comments)
گفتند که رقصانده  تو را با سر انگشت
چرخانده و خنجر زده بر عشق تو از پشت

گفتم که مریزاد چنین خنجر وآن  مشت
از خنجر او نیست که این عقل مرا کشت
>>>

POETRY

The Letter

for Mehdy

02-Oct-2012
We grow old far from each other,
You, there
Where shady trees lead to Philosophers' Way
With a tree house built by a playful forest ranger
And a little spring that talks to itself
And dry leaves that rustle under your feet>>>

شعر

نقش آفرین

برای دوست: بهروز وثوقی

29-Sep-2012 (3 comments)
هیولایی است در فنّ خود
تلنباری از جادوی مسخ نهفته در گشادِ آستین:
به نیم چهره شیطان را می نماید،
به نیم چهره عصمت انسان را؛
به نیم چهره اخم و خشم می کشد، وسواس گونه- >>>

شعر

دوبیتی های ویژه  ۴

مناظره عقل و عشق

29-Sep-2012 (18 comments)
گفتند تو را عاقبت کار خراب است
برگرد که امیال تو اوهام و سراب است

رسوائی و مرگ است تو را حاصل این عشق
 گفتم که از او هر چه رسد عین صواب است
>>>

شعر

گلبانگِ پهلوی
27-Sep-2012
صدای باد را شنیدم باز
جویای گوینده بود
صدای خود را شنیدم
گوینده چه می‌جست؟
تكراری‌تر از آمد و رفتنِ ما
>>>

شعر

سونات پائیزی
27-Sep-2012 (one comment)
خوش آمد می گویم
به پاییز افسرده، خوش آمد
می گویم به روانداز مه
که با پیچ و خم میرود
از راه نورهای وارفته
وروزهای تاریک
>>>

POETRY

The Old Vine
25-Sep-2012 (6 comments)
There is a green fence
Between death and me
Covered by an old vine.
When passing by
I part the dense leaves
To see the other side
>>>

شعر

 دو بیتی های ویژه ۳

مناظره عقل و عشق

25-Sep-2012 (28 comments)
گفتند برون کن زسر این عشق محال است
این خواب پریشان تو رویا و خیال است

گفتم که اگر خوابم  از این خواب چه خوشتر؟
بیدارم اگر، خواب مرا آفت حال است >>>

POETRY

Waiting
23-Sep-2012 (4 comments)
I hear the dirty wounds of laughter
I touch the wreckage of kindness
I see the conceit of pig-nose foes
I smell the blood of frightened lives >>>

شعر

کجایی‌
23-Sep-2012 (4 comments)
خداوندا بکن کاری بزن حرفی‌
و اگر نه من ترا اینسان دهم هشدار:

چو از بی‌رحمی ظالم، زند فریادها مظلوم
اگر ساکت بود ایزد، وجودش چون شود معلوم؟
>>>

نیما

 مشکل زبان در شعر نیما

کدام گوینده ی بزرگی ست که آثار او بی نقص باشد؟

21-Sep-2012 (3 comments)
نوآوری های نیما در زمینه ی موسیقی کلام، صور خیال و مضامین شعر، امروزه کم و بیش از سوی جامعه ی روشنفکری ایران به رسمیت شناخته شده است، ولی مشکل زبان شعر او همچنان پابرجاست. گروهی این دشواری را به حساب عدم تسلط او به زبان فارسی می گذارند>>>