یا رو سری یا تو سری رقیق شده و بوی لجن سبز گندیده.


Share/Save/Bookmark

Zorumbaa
by Zorumbaa
24-Jul-2012
 

رایحه دوران طلأی و بوی لجن سبز گندیده.

بوی تهوع آور دوران کشتار های دسته جمعی‌ ، دها جر ثقیل در خیابان ها و روی هر کدام جسد انسانی اویزان، دوره ما میبندیم و قلم ها را میشکنیم ، روز های یا تو سری یا رو سری، دوران طلأی  سنگ سار کردن زنان، دوران کشدن و تار و مار کردن دیگر اندیشان و اقلیت های مذهبی‌ ، دوران فرار دسته جمعی بهترین و نخبه ترین مغز های مملکت، دوران سیاهی، بدبختی و کشتار و کشتار.

انسان فراموشکار ، انسان بی‌ هوش و حواس، انسان در به دری که  هر وعده و قول و قرار دروغین و را بار دیگر از دین فروشان سبز تازه از زمین رویده و اصلاح شده می‌پذیرد و در دلش دعا می‌کند که انشالله این دفعه درست میشه! از ریشه های پنهان شده در زمین این سبزی ها چه میدانیم؟ از کجا تغذیه میشوند؟ از همان آب گندیده ای که زیر زمین است و بیشتر از سی‌ سال است که روی پایشان نگهشان داشته است.

کدام سبزی اصلاح شده ای است که جرات ، توانأی رو برو شدن با واقعیت امروزی ایران و دلایل آن دارد؟ کدام سبزی است که راست گو باشد و حقیقت و واقعیت دوران طلائی را برای مردم تعریف کند؟ منظور از دوران طلأی چیست؟ هدف و منظور از این  جار و  جنجال جدید آنها کمیته نه نه به حجابچیست ؟ یا رو سری یا تو سری رقیق شده؟ در این سایت نوشتن و پخش کردن این مصاحبه  با این و آن مصاحبه با آن دردی را دوا  نمیکند، راست و پست کنده و روشن برای مردم توضیح دهید ، زبان روشن فکرانه و سفسطه و مغلطه برای فاطی تمبان نمیشود، خیلی‌ سوالات را با بله یا نه میتوان جواب داد. مردم این دفعه بایستی خوب بفهمند که با کی سر و کار دارند و این های که خودشان را جلو انداخته ا‌ند کی هستند؟ دفعه پیش خیلی‌ از فرمایشات روی نوار ضبط شده به زبانی بود که اگر راستی‌ و روشنی در آن بود شاید مردم قبل از اینکه حلقومشان را با داد الله اکبر پاره میکردند یک کمی‌ به خودشان میگفتند که ما داریم چه کار میکنیم؟ همین سوال امروز هم هست.


Share/Save/Bookmark

more from Zorumbaa
 
Azarbanoo

Zorumbaa, You are Absolutely RIGHT

by Azarbanoo on

Green And its stinking oder from Golden era of Emam e Rahel are so Obvious that only Retarded people may Trust these Sharlatan e Khaens.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

صحیحترین وجه دگرگونی، دگردیسی از درون است....بارزترین جلوه‌گاه قیام
مردمی برای نیل به اهداف ملی‌ را لجن نامیدن، نارواست.....اگر راه چاره
دیگری که متکی‌ به بیگانه و در راستای تحقق‌ اهداف سلطه‌جویانه اجنبی‌ها
نبوده، و منبعث از خواست ملی‌ در درون مرزهای ایران باشد، سراغ
دارید.....این گوی و این میدان........کسی‌ جلوی کسی‌ را نگرفته.......