برای روز مادر


Share/Save/Bookmark

Zorumbaa
by Zorumbaa
13-May-2012
 

وقاحت این دو پا های عصر حجر –قدرت و توانأی آن ها -- ناشی از دین و خرافات و زوزه های بلند قرن ها توحش است که نزدیک به ۱۵ قرن آن با ترس از قصاص، تعزیر، اعدام و قتل و شکنجه، اطاعت محض از روح خدا، وبا زور شمشیر، چاقو، و پنجه بوکس به خورد این مردم به خصوص امت خر داده اند. زمانی‌که فرستاده خدا در سن ۴۰ – ۵۰ سالگی یا یک دختر بچه ۷ ساله به قولی ازدواج میکند، البته به روایت دیگری تا سن ۹ سالگی به او دست نمیزند! و پس از آن خود و دیگران زن و زن های دیگری به حرم سرا های خود اضافه میکنند و صد ها یا بیشتر آیه و روایت صریح و مستقیم وجود دارد که این رسم واپس گرای زن ستیزان را تائید و تشویق میکند، چه انتظاری از این تفاله قرن ها عقب افتادگی بایستی داشت؟ در این دین و حکومت جرم آرایش، طرز لباس پوشیدن، دوچرخه سواری زنان، توانأی قظاوت، یا دیگر فعالیت های اجتماعی یا سیاسی آن ها نیست. در این مرام پوسیده، جرم زن بودن است. همان طوری که در این دین و حکومت جرم بهأی بودن یا یهودی بودن است نه اینکه رفتار و عمل آن ها چیست. در آلمان هیتلری جرم یهودی بودن بود، در دوران آپارتید و ک ک ک در آمریکا جرم سیاه بودن بود، زیر یوغ فاشیسم دینی – مذهبی حکومت اخوندی جرم انسان بودن، خاصه زن بودن است. وقت آن است که دستمال به دستان، مدافعین امری بی دفاع، و سر سفره نشینان رژیم، از خواب وحشت ناک خرگوشی چند صد ساله خود بیدار شده و واقعیت عدم هم اهنگی و وجود تفکر و فکر آزاد را در فرهنگ دینی بپذیرند تا شاید راهی برای رسیدن به انسانیت، احترام به حرمت انسان، و زندگی بهتر برای همه پیدا شود. صیغه یا درست کردن حرم سرا ناشی‌از *تعبیر و تفسیر اشتباه از قرآن* نیست. برخلاف عوام فریبی و جهالتی که اقلیت کوچکی از اسلامیون مدافع به اصطلاح ازحقوق زنان, از جمله فاطی کماندو های معروفه، از خود نشان میدهند، درست بر عکس آن است.


Share/Save/Bookmark

more from Zorumbaa
 
Zorumbaa

The Voice

by Zorumbaa on

Frough Farokhzad said “ it is only the voice which will last.” Somehow, somewhere, someplace there will be (more) listeners.


Azarbanoo

Great truth in your Blog

by Azarbanoo on

Where is an ear to hear it?