گفت و گوی سعیدسلطانپور با علی فیاض- اولویت حقوق بشر یا انرژی اتمی؟

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
16-Nov-2012
 

علی فباض نویسنده در تبعید -ساکن سوند -مهمان برنامه راه حل سعید سلطانپورمی باشد

حقوق بشر یا انرژی اتمی ایران کدامیک در اولویت مبارزاتی باید قرار بگیرد .

Ali Fayyaz - Writer in Exile in Sweden -guest of Rahehal TV prog. discussing the Human Rights

راه حل 5 شنبه 15 نوامبر 2012\

تلویزیون تن کانادا

ا


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour