گزارش انتخابات امریکا - تورنتو- گفت و گو با محمد باقر صمیمی

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
07-Nov-2012
 

گفت و گو سعید سلطانپور با محمد باقر صمیمی روزنامه نگار مقیم تورنتو

در مورد انتخابات امریکا از منظر ایرانیان و نقش رسانه های فارسی زبان
لینک تصویری برنا مه تلویزیونی راه حل

Saeed Soltanpour

Iranian Canadian Free Lance Journalist


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour