جامعه ایرانی کانادایی در کنار مردم صلح طلب ایران خواهد ایستاد


Share/Save/Bookmark

جامعه ایرانی کانادایی در کنار مردم صلح طلب ایران خواهد ایستاد
by Saead Soltanpour
20-Jul-2012
 

امعه ایرانی کانادایی در کنار مردم صلح طلب ایران خواهد ایستاد

Iranian Canadian community will stand side by side of Iranian Peaceful people

از آنروز این خانه ویرانه شد

که نان آورش مرد بیگانه شد

اگر مایه زندگی بندگی است

دو صد بار مردن به از زندگی است

فردوسی

هموطنان عزیز

ایرانیان شریف و آزاده

هنوز مشکلات مالی بازنشستگان و دانشجویان و اقشار دیگر بدلیل تحریم های اعما ل شده در کانادا حل نشده بود که تحریم ها بخش دیگری از جامعه ایرانی کانادایی را هدف قرار گرفت. این روزها نیز خبر بسته شدن حساب های بانکی برخی از ایرانی تبار ها در رسانه های کانادا مطرح شده است. ماه مه نیز خبربسته شدن بخش ویزای سفارت کانادا در تهران منتشر شد که مشکلات عدیده ای برای ده ها هزار خانواده ایرانی کانادایی در ایران ایجاد کرده است.

دولت هارپر در تمامی موارد فوق بدون مشاوره جامعه ما عمل کرده است و خواستها و نظرات اکثریت خاموش جامعه ایرانی کانادایی را در نظر نگرفته است.

اکثریت مردم مخالف تحریم ها یی هستند که مشکلات جدی معیشتی و پزشکی برای مردم ایران و نیز بخشی از جامعه ما در کانادا را بوجود اورده است.

نمی توانیم در آزادی و امنیت کانادا زندگی کرده و بی تفاوت به سرنوشت براداران و خواهران، فرزندان و مادران و پدران خود در ایران باشیم.

شیر زنان و شیرمردان امروز ایرانی همچون اسلاف تاریخی خود سالهاست در رنج و شادی یکدیگر شریک بوده اند و با درایت و شجاعت در طول تاریخ نام ایران را زنده نگهداشته اند.

ملت ایران آهسته وپیوسته و لی مصمم برای آزادی و کسب حقوق مدنی و سیاسی و مذهبی خود علیرغم تمامی فراز ها و نشیب ها و مشکلات موجود کشور عزیزمان ایران قدم برمی دارد و نیاز ی به کمک بیگاتگان و استعمارگرانی که خود و عوامل فرصت طلب ایرانی شان عامل نابودی و تفرقه و فقر بوده اند،نداشته وندارد.

جریانات و شخصیتهای سیاسی که در کانادا فرصت طلبانه از تحریم های غیرهدفمند دفاع و به نمایندگی از جامعه ایرانی و مردم ایران سخن می گویند، باید بدانند هیچ انسان آزاده و وطن پرستی نمی تواند شاهد گرسنگی و مرگ دیگر ان بویژه هموطنان خود باشد. اهداف سیاسی تحت عنوان های حقوق بشر ی در تناقض جدی با انساندوستی و آزادی و استقلال ایران و مردم آن سرزمین می باشد.

کسانی که دانسته و یا ندانسته به دولتهای بیگانه امید می بندند باید بدانند که تجربه شکست خورده صدور دمکراسی به افغانستان- عراق – لیبی و سوریه به قیمت کشته شدن صدها هزار نفر و تاراج نفت و دیگر منابع ملی این کشورها در بازی ابرقدرتها منجر شده است.

مردم ایران همیشه از جریانات وابسته که به توان و نفش مردم ایران باور نداشته اند و نیز روشنفکر نمایانی که هیچگاه درد مردم را درک نکرده اند، آسیب های جدی دیده اند.

براستی چگونه کسانی که از دریافت نشان درباردولت فخیمه که از زمان قاجار تا کنون در استعمار مردم ایران کوتاهی نکرده است، خوشحالی کودکانه می کنند، می توانند از حقوق جامعه ما دفاع کنند. ؟

اکثریت جامعه ایرانی مقیم کانادا به عنوان بخشی از ملت صلح دوست کانادا، مسلما یک دولت صلح طلب را در اتاوا ترجیح می دهد. " پیر تردو" نخست وزیر فقید کانادا نمونه بارزی چنین دولتی بود که درهای کشور کانادا را بر مهاجران گشود.

جامعه ایرانی در کانادا به همراه دیگر ملیتهای صلح جوی این کشور در کنار ملت شریف و صلح طلب و غیور ایران خواهند ایستاد.

بنیاد فرهنگی فروردین

و

گروهی از ایرانیان میهن دوست - انتاریو

info@farvardin.ca

Iranian Canadian community will stand side by side of Iranian Peaceful people

July 20, 2012

This house became a ruin

Since its breadwinner became an alien

If enslavement becomes the meaning of life

Death by a hundred times outweighs such a life

Ferdowsi

Fellow Compatriots

Noble and Free Iranians

While pensioners and students, among other sectors of the Iranian Canadian community, are still grappling with the problems caused by sanctions against Iran, they now have to contend with bank account closures as reported in the media. Also, the closure of the visa section of the Canadian Embassy in Tehran, in May, has caused numerous problems for tens of thousands of Iranian Canadian families who have families in Iran.

The Harper Government did not consult the Iranian Canadian community regarding any of the problems outlined above and has ignored the needs of the silent majority in our community. The majority of Iranian Canadians oppose the sanctions which have affected the livelihood and health of Iranian people as well as a section of the Iranian Canadian community.

We cannot enjoy the peace and security that Canada affords, and yet remain oblivious to the fate of our brothers, sisters, children, mothers, and fathers in Iran.

Today, the brave women and men of Iran, as their ancestors throughout its ancient history, are standing together in both good times and bad times and by their courage and wisdom are keeping Iran’s name alive.

Iranian people are moving forward in a determined and steadfast fashion, albeit fairly slowly, to assert their religious, political, and civil rights and liberties in our beloved homeland, despite all the trials and tribulations. In doing so, they see no need to rely on foreigners, colonialists, and their opportunistic agents, who have only been responsible for destruction, division, and poverty in the society.

Interest groups and individuals who take advantage of the sanctions, which are not goal-directed, and who purport to represent the Iranian Canadian community and the Iranian people should understand that no noble and patriotic persons can stand by and watch the hunger and death suffered by others, especially by their compatriots. Political agendas hidden under the guise of human rights is in stark contrast to a humanitarian vision and liberty and sovereignty for Iran and its people.

Those who knowingly or ignorantly have their hopes placed in foreign powers should heed the failed attempts to bring democracy to Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria. Such misadventures have resulted in the loss of hundreds of thousands of innocent lives and pillage of their countries’ oil and other natural resources, all in a game played by superpowers.

Iranian people have always suffered from both foreign powers, which never believed in the agency and ability of Iranian people for self-determination, and the pseudo-intellectuals who never felt Iranian people’s pain and suffering.

The majority of the Iranian Canadian community, as part of the peace-loving Canadian populace, would certainly favour a government in Ottawa that advocates for peace. The late Prime Minister Trudeau was a prime example who headed such a government, which welcomed immigrants from all over the world. The Iranian Canadian community will stand with the Iranian peaceful people, shoulder to shoulder with other Canadian communities

The majority of the Iranian Canadian community, as part of the peace-loving Canadian populace, would certainly favour a government in Ottawa that advocates for peace. The late Prime Minister Trudeau was a prime example who headed such a government, which welcomed immigrants from all over the world. The Iranian Canadian community will stand with the Iranian peaceful people, shoulder to shoulder with other Canadian communities

Farvardin Cultural Centre

&

A group of ppatriotic Iranians

info@farvardin.ca


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
long live Iran

Thanks Mr. Soltanpour

by long live Iran on

Yes, We will all stand besides our love ones in IRAN. We remember the poem of 

Cho ozvi bedard avarad rozgar     Degar ozvha ra nabashad gharar

Long Live IRAN for Ever,