تحریم ها به نفع مردم ایران با به ضررانها


Share/Save/Bookmark

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
15-Jun-2012
 

ba salam

the link of the participants on Sanctions from different point of views.
the town hall meeting was open to everybody .

جلسه دوم کنفرانس مردمی - برای ایران چه می توان کرد؟ تحریم ها به نفع مردم ایران با به ضررانها ؟ بنیاد فرهنگی فروردین - تورنتو - 12 ژوئن 2012

Farvardin Culutral centre - 2nd conference on Iran
Sanctions -Helping Iranian or hurting them?
June 12-2012 Toronto
Mohammad Reza Haddadi-

محمدر ضا حدادی در مورد تحریم ها - نقش مردم و استبداد و غرب در معادلات
بنباد فرهنگی فروردین - جلسه دوم برای ایران چه می توان کرد ؟
تحریم ها - به نفع مردم ایران با به ضررانها

تورنتو - 12 ژئن 2012
//youtu.be/qJ4o_ChTvn8

حسن گلسفیدی
Hassan Golsafidi
//youtu.be/gO7zTLYNaMY

Ehsan Mirdamadi احسان میردامادی
//youtu.be/U4hBmQTlyas

saeed soltanpour-Shole Khalili and Niaz Salimi on Sanctions
//youtu.be/Wu0xWQ83szk

این هم نظرات من در مورد تحریم ها همراه با نگته هایی از شعله خلیلی و نیاز سلیمی

نیاز سلیمی از استعفای خود و حمایت هیت مدیره جدید از تحریم ها می گوید و نقض قوانین گروه به بهانه دمکراسی وقتی که نظرات اقلیت کنگره را گوش هم نمی دهند و بر اساس 5 رای اکثریت تصمیمات خود را پیش می برند

Niaz Salimi I.C.C Board and supporting Sanctions
//youtu.be/0VAgudCNze0
//youtu.be/SAyWxrQQwFM
Sholeh Khalili resignation from I.C.C. B.O.D. for several violations of by laws by 5 new B.O.D.
Her views on sanctions -

استعفای شعله خلیلی به همراه دو تن از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان در اعتراض به نقض گسترده مقررات گروه توسط گروه 5 نفره جدید

احمد مزارعی تحریم ها
//youtu.be/KxlZ3U92D3Q

www.youtube.com/glassceilingtv
www.kanoun-e-bayan.blogspot.com ( Persian)
www.politicofcanada.blogspot.com ( En.)


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
long live Iran

Sanction is threatheing Iran and Iranian not stupid Ahmadinejad.

by long live Iran on

Thanks for posting it. It was really informative.

Long Live IRAN for Ever.