کعبۀ گروهبان گارسیا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Sep-2011
 

پیشتر در دو نوبت در مورد "همایش بیداری اسلامی " چند سطری تقدیم گردیده بود، اینجا و اینجا.

حیف است که ترهات رییس ستاد کل نیروهای مسلح نظام پربرکت، "سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی" هم به این مجموعه اضافه نگردد.

"سالن ساکت و آرام منتظر هستند؛ منتظر طلوع خورشید بیداری اسلامی.

حضرت امام خامنه ای خروشیدن یوم الله ٢۶ شهریور ٩۰ افاضه می فرمایند و شعری عربی با مضمونی انقلابی و از سرسوز که عرب زبانها را به شوق و همهمه وامی‌دارد. فرمایشات امام خامنه‌ای همه دلها را می کاود و به جوش می آورد. باید چهره ها را می دیدی و زمزمه‌ها را می شنیدی.

برابر روش متواضعانه، آقا تشریف می آورند از میان جمعیت بروند. بزرگان مسلمان از جای جای سالن برمی‌خیزند به سمت مولا و محبوب، خود را به ولی امر مسلمین می رسانند.

شوق وصال چه زیباست. کعبه عشق است. ولی فقیه است. رهبر انقلاب اسلامی است. چهره‌ها گلگون. لبها خندان. مصافحه و بوسه و گفت و گویی به یادگار و تبرک، مبروک، مبروک."

زیارت گروهبان گارسیا قبول باشه.

تبریک

پ.ن. اهل فن بفرمایند که این خدا سازی از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر کفره یا نه.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

هان ای‌ دل‌ عبرت بین، از دیده عبر کن، هان

پندارنیک


 

 

 

بنده غلط بکنم که خودم را اهل فن و نظر بدانم........ولی در عین حال جلوی این زبون بیصاحاب شده را گرفتن نتوانم و لذا:

درست میفرمایید. کفر و ایمانش به جای خود، این روش اگر کارساز بود
آریامهر مقبور، هیچگاه آنگونه که دیدیم دربدر نمی‌شد.........شما، فرد
نازنین تر از جان، تنها صاحبنظری نیستید که در این مقوله بار‌ها قلمفرسایی
کرده باشید...ولی گوش شنوا کجاست؟