حصار

حصار
by kavir
12-Feb-2011
 

 

دل مردگی است این

دردا

دل مردگی است

 

درآغوش خویش

فرو رفتن

چون گردبادی

بی فرجام

به نیزه زاران حصار

 

زمان

و دستهای بیکرانیش

درتنگنای شکیب

میسرد

گرد پرگار گریز

طواف نقطه ی هیچ

 

دور،

میخواند

کبک پندار

خرامان در دشت

در تیررس حصار

 

و رهایی

 

موج میزند

حسی گرم

در پسکوچه های رگ

 

چون نبضهایی آتشپای

در سودای توفان تن

 

زایشی دیگرباره است این

آری

خیزشی دیگرگونه است


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
به قلبها باید رسید
-
Aug 14, 2012
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
پروای دل
-
Feb 17, 2012
more from kavir