تاب رویا

تاب رویا
by kavir
09-Dec-2010
 

خمار گون

در انحنای نیلگون فصلها

چون سیاره ای در گذر

 

رو در سمت تو جاریست

گامهایم

و نفسهایم

که از کنار تو میگذرد

گاه

و آنی

در دوردست توست

جا پای خاکی اندیشه هایم

 

آه آرزو

چون تاب رویای خم افتاده ی نور

از اوج آسمان سکون

راه بگشایم مگر

شرار انگیز

در آشوب شبگیر شهابی سرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
به قلبها باید رسید
-
Aug 14, 2012
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
پروای دل
-
Feb 17, 2012
more from kavir
 
Monda

Wonderful Kavir

by Monda on

Enjoyed reading your poem very much. Thank you for sharing your emotions.