خاطره ها

خاطره ها
by kavir
26-Dec-2010
 

آهویی در گریز همیشه

در یادها
رم میکند


و پژواک نعره ی پلنگ

همچون خاطره ای مکرر

در نوسان است


باد میسراید

نغمه ی شاد بلبلان دشت دیسال را


و ماری دوسر میلغزد

آرام و مرموز

در تنگنای درد


استوار ایستاده ام چون کوه

در برابر باد ها

تا که از سفر های دور خاطره ها باز گردند


و پریشان چون ابر

رو در روی قله ها

در هم بافته

پیوسته

همچون خاطره های نزدیک


Share/Save/Bookmark

Recently by kavirCommentsDate
به قلبها باید رسید
-
Aug 14, 2012
دانه های امید
8
Apr 09, 2012
پروای دل
-
Feb 17, 2012
more from kavir
 
Monda

Beautiful

by Monda on

Loved it completely.


Anahid Hojjati

Thanks kavir for your beautiful poem

by Anahid Hojjati on

Nice poem. Thanks for sharing.