پَرسه

persian westender
by persian westender
24-Jul-2011
 

در خلوت کوچه‌های یاد تو پرسه میزنم

به  شوق گم شدن

در  کوچه باغی‌ که بی‌ درنگ

عطر  بینظیر موی تو را میداد   

افسوس  که با من آشناست،

 شاخه‌های این درخت پیر،

که در بن بستِ  بی‌کسی است!

....

تا  تو دستت را به دستان من سپردی،

من  از این جهان دست شستم،

 و ناگاه معنا شد

  همه شعرهای آن عارف شگفت

...

دیریست که درمانده ام

از  فراز کدامین قله نام تو را فریاد کنم

که پژواک یاد تو تا ابد

بر بلندای هستی‌ بپیچد، بپیچد بپیچد،.....

 

 تابستان نود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Dear Orang

by persian westender on

Thank you for visiting.

 

Best 

 


Orang Gholikhani

simple and beautiful

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang


persian westender

You are very welcome JJ!

by persian westender on

Cheers

 


Jahanshah Javid

:)

by Jahanshah Javid on

very very beautiful. thank you so much for sharing.