سگ نقاشی من

سگ نقاشی من
by persian westender
11-Jul-2011
 

سگی‌ که در نقاشی من حرکت می‌کند، گرسنه اش هست. ۵ روز است که دارد در این نقاشی لعنتی سگدو میزند و زبانش له له کنان از دهانش بیرون زده مثل دهان سگ. نقاشی من آبرنگ است و سگ که از سگدو زدن عرق کرده و خیس شده از لابلای کاغذ راه می‌گیرد به پایین. از رنگ بنفشش هیچ چیز باقی‌ نمانده جز له له. میترسم کاغذ را مچاله کنم. ولی‌ به جهنم می‌کنم هر چه می‌خواهد بشود میشود.

.....از سطل آشغال صدای له له سگ بنفش میاید


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you for reading

by persian westender on

...

 


Anahid Hojjati

Dear PW, what a nice last sentence

by Anahid Hojjati on

"از سطل آشغال صدای له له سگ بنفش میاید"

Good sentence