همنشین بهار
03-Dec-2012
فانتزی بخشی از واقعیّت است>>>
همنشین بهار
26-Nov-2012
کتاب حوادث همیشه از نیمه آن باز می‌شود>>>
همنشین بهار
22-Nov-2012
«خاطرات خانه زندگان» با نکات ظریفی همنشین است که تنها با شنیدن آن، می‌توان دریافت >>>
همنشین بهار
18-Nov-2012 (one comment)
درخت آلو را نمی‌شه به شمشاد پیوند زد>>>
همنشین بهار
13-Nov-2012
توجه شما را به ویدیوی ضمیمه جلب می‌کنم.>>>
همنشین بهار
11-Nov-2012 (2 comments)
پیش از مطالعه سخنان یاسر عرفات ویدیوی ضمیمه را ببینید.>>>
همنشین بهار
07-Nov-2012
در سال ۱۳۵۱ با بگیر و ببندهای ساواک و تیرباران کسانیکه به مقابله با بیداد برخاستند، دیگر آب خوش از گلویم پائین نرفت>>>
همنشین بهار
02-Nov-2012 (2 comments)
از شما دعوت می‌کنم ویدیوی ضمیمه را ببینید.>>>
همنشین بهار
27-Oct-2012
من ازمرگ احمد قابل خوشحالم.>>>
همنشین بهار
25-Oct-2012
ضبط «کورش» ، دقیق تر از کوروش است.>>>
همنشین بهار
21-Oct-2012 (one comment)
از روزگار هخامنشیان قرن ها می‌گذرد و کورش و همراهانش هم هزاران کفن پوسانده اند >>>
همنشین بهار
13-Oct-2012 (one comment)
گاه اثر هنری فراتر از موقعیت تاریخی پیدایش خود می‌رود >>>
همنشین بهار
09-Oct-2012 (one comment)
اریک هابسبام Eric Hobsbawm و سنّت های ساختگی>>>
همنشین بهار
04-Oct-2012 (2 comments)
روزنامه پراودا ПРАВДА با اینکه بیش از یک قرن از عمرش می‌گذرد هنوز خودش را از تک و تا نیانداخته است >>>
همنشین بهار
29-Sep-2012
از شما دعوت می‌کنم ویدیوی ضمیمه را ببینید>>>