سالروز یک ندا

به ندا آقاسلطان

سالروز یک ندا
by Alef Mahan
20-Jun-2012
 

قتل

قتلهای یك زنجیری

تلِْ بلندِ قتل

و در این پنهانی

یك پرونده شفاف است.


قتلهای قانونی

خدایان شادِ شادند

و سنگ دوباره سیراب می‌شود.


من خوابم

و تو بیداری

پلكهایم را مكِش

من این كابوس‌ را دیده‌ام

بارها

من از چشمانم می‌ترسم

دوباره

میان دود و گاز و اشك

چراغِ روشنِ موتورها

مردانِ مورچه‌ای

با كاسكت و ماسك و باتوم،

یكبارِ دیگر اشغال‌شدیم

فقط شیشه نیست كه می‌شكند

من این كابوس‌ را می‌بینم

كه تو بیدارِ آنی

من از چشمهایم می‌ترسم كه دیده‌اند

چشمی را در آسفالت

و ندای آن چشم

در همه گرفت

درختی از آن نگاه برآمد

سایه تیره‌اش‌ بر همه خاك لرزان

پلكهایم را مكِش

نمك در چشمانم مپاش

من از این كابوس‌ می‌ترسم

»‌چشمِ مُردة یك قتل ماندن‌«

درست میانِ خیابان

قانونی

قیر قرمز نیست.


من از خاموشی این ندا می‌ترسم

من از آن فراموشی

من از این وحشت

می‌ترسم.


فقط شیشه نیست كه می‌شكند

هوای آینه باید داشت.


23/6/2009

ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
jmyt17

Angel Neda

by jmyt17 on

In the memory of  NEDA  Angel of Iranian freedom,Angel lost her life for our freedoom.from the dirty hand of Akhoond and their dirty isalmic idea, we love you, NEDA will never and ever be forget.Rest in peace angel.

Silent is War crime.

IRI = The Ruling Criminals.