اتوبوسی بنام هوس


Share/Save/Bookmark

اتوبوسی بنام هوس
by Alef Mahan
29-Oct-2012
 

فردا

پشتِ دروازۀ شهر جمع‌شدند صدها

حق‌جوی و كینه‌خواه

خدایان می‌خندیدند


راهیان از غلظتِ نور

مثلِ حشره كور به حباب كوفته‌بودند

زخمی و افتاده، پشته

و كشته

چه جبهه‌ای

باطل علیه باطل


و حق

انبوهان بود

بیگناه سر به حسابِ دار سپرده

و سود اندك

تا خداوند گورش‌ را نظاره‌كند

دشتی بیكران

چنانكه آینه اندر زیرِ مور

ــ مرا بیامرز ای غریب! خداوند گفت.

مثالِ معصومی

دخترِ رهسپار خندید

لباسِ عروسی گشادش‌ بود

خدایان باید بخورند تا بزرگ‌شوند

ــ راهی من باش‌ ای نور! خداوند گفت

ــ بخواب! نور گفت


ــ كفنی چسپان

از چین بیاورید و ماچین

زیبا و دیبا عروس‌ را! میرغضب فرمود

روی قرقرۀ طناب نشسته خپل و خراب

سردار می‌نمود و سالار

ــ ریشم را بشمار! دستورداد


آجرها به جنبش‌ آمدنده‌اند

دیوارها فرومی‌پاشند

ــ ما پیش‌بینی نكرده‌بودیم این روز را. خداوند گفت

اما نمانده‌بود از كاتبان كسی


پشتِ فرمان

سید را چرت می‌برد

هوس‌ اتوبوس‌ را می‌راند

ــ ای صاحبِ ما بگیر ما را!

مداح می‌نالید

ــ ای صاحبِ ما زمان شد از دست!

پورشه‌ای در دوردست دنده‌معكوس‌ كشید

ــ ای صاحبِ ما مُردیم بفروش‌ ما را!

دم جمعیت را گرفته‌بود

هیچیك از خدایان تصدیقِ یك نداشت

ــ گفتم كه درْه برخیز! گوش‌نكرد!

سید همچنان می‌راند

دود غلیظ بود نور كم

ــ ای علفها در میان‌گیرید ما را!


سنگها براه‌افتاده بودند

اما گله گدایان چه می‌خواست جز نان؟ سیبِ الكترونیك؟

آجرها به جنبش‌ درآمده‌بودند

ــ خدایا بترس‌ از آینه! عروس‌ شمع را فوت‌كرد


27/10/2012

ا- ماهان

به دانش آموزان قربانی مثلا "راهیان نور"  


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
گلبانگِ پهلوی
-
Sep 27, 2012
more from Alef Mahan