از چنگالش خون باز هم

از چنگالش خون باز هم
by mihanyar
01-Jul-2009
 

جانشین باز هم

خامنه‌ای پیر کفتار

از چنگالش خون باز هم

بنداوین اسیری

فریادش سرخ و خونین

و جانشین جان جوانی را

مینوشد باز هم

حقه‌ها در حقه ها

مردان زنان حتا کودکان

را لحظاتی بی حس

اما آفتاب فصل بیداری

و مردمی مقاوم باز هم

ایران زنی با ندای آزادی

در هم میشکند

اسارت از رژیم تازی

که منم ایران

منم مادرت

ایران

آنروز که جانشین و جانش نیست

فراری نیست

قراری نیست

در کوی خیابانها

همچون دیشب و امشب

ایران یاران بیدار

بیدار

بیدار باز هم

سیروس عمومیان


Share/Save/Bookmark

more from mihanyar