پاچه ورمالیده ها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-May-2012
 

همزمان با تغییر رسمی نام گشت ارشاد به " پلیس امنیت اخلاقی"، فصل تابستان نزدیک شده و زمان گیر دادن مضاعف به "حجاب و عفاف" ایرانیان آزاده توسط تیمهای مختلط فاطی کماندوهای پاچه ورمالیده و نرینه های قلچماق بوگندو فرا رسیده.

بعد از ٣۴ سال زور زدن مسلمین حاکم و زیر بار نرفتن حتی نسل سوم و چهارم ایرانیان تربیت شده در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، طرح زنانه/مردانه کردن اماکن کاری و تحصیلی وارد فاز اجرایی شده. اینجا و اینجا.

انبوه شواهد و مدارک غیر قابل انکار، بعنوان نمونه، دستگیری رضا زارعی رئیس پلیس و فرمانده نیروهای انتظامی تهران در اتاقی همراه ۶ زن برهنه در یک فاحشه خانه، دلیل واعظ غیر متعظ بودن مسلمین حاکم است.

با در نظر داشتن طرح زنانه/مردانه و اینکه مأمورین نرینه و مادینه گشت های "پلیس امنیت اخلاقی" ساعتهای طولانی در یک مینی بوس با پنجره های تیره شده کنار همدیگر هستند و اختلاط در وسیله نقلیه عمل مستوجب گیر دادن میباشد، یک سئوال، استفتاء، از بزرگ عمامگان رژیم مطرح میگردد.

آیا فاطی پاچه ورمالیده ها به قلچماق بوگندوها محرم هستند یا برای هر شیفت کاری صیغه باید جاری شود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred