همجنس بازی و شکم خالی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Apr-2012
 

از میان ژاژ گویی های مداوم نازنینان اسلامیست و کارگزاران نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، ترهات آیت الله العظمی حاج آقا عبدالله جوادی آملی چیز دیگری است.

بارها بعضی از شیرین زبانی ها و کلمات قصار او تقدیم شده، برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و این هم یکی دیگر:

" این قرآن و روایات و حرم است که ما را آدم کرده است. درست است که از نظر صنعت مثل غرب نیستیم اما آن ها که از نظر صنعت پیشرفت کرده اند ولی از معارف بی بهره اند، قرآن می فرماید زندگی پست تر از حیوان دارند. همجنس‌بازی مصوب در مجالس قانونگذاری غرب از سگ و خوک هم سر نمی‌زند.

...انسان باید قبل از سیری دست از غذا بکشد تا جا برای فکر باقی بماند."

احترام به حقوق بشر، "همجنس بازی" و حرف و حدیث های دوران طلبگی و حجره نشینی و در عین "آدم کرده" شده، کهریزک کاری مردان و زنان و کودکان ایرانی به جای خود؛ سئوال:

آیا حاجی و همصنفان علاوه بر شکمی حرف زدن، شکمی هم فکر میکنند که میگوید " قبل از سیری هم دست از غذا بکشد تا جا برای فکر باقی بماند." ؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

زیر شکمی حرف زدن

Demo


اولأ مگر شکی در اینکه در غرب و بخصوص در آمریکا تشویق و ترغیب برای ازدواج!؟ زن با زن و مرد با مرد یک برنامه روزانه و جزو اخبار داغ است هم داریم؟؟؟ و آیا این پدیده انقلابی! برای مردم قحطی زده و گرسنه آفریقا مفهومی دارد؟ و تازه مگر تاریخ رومیان مملو از لجن بازیهای گوناگون نیست؟ شکم اگر گرسنه نباشد و در آن هی پتبانی به باد شکم منجر میشود که آثار روزانه آن بخصوص در این سایت مشهود است!
سئوال: چرا باجی بلاگر و هم قلمانش همواره عطر تخم مرغ بوگندو در مشام خود حس میکنند؟ 


Farfromheaven2002

Use of a word.

by Farfromheaven2002 on

I am not obsessed with always using an appropriate word, but I wonder why some still use the word of “homo-player” instead of “homo-tendency”.  “Homo-player” mainly reflects a type of personality that acknowledges homosexuality as a sexual action but not as a life style.  Would the writer or preacher like to show that he talks based on a personal experience?  We can’t always generalize a personal experience.  Can we? 

"Everyone will give more when they feel appreciated."                         

No Safe Place, Deborah Ellis