آرزو

آرزو
by Orang Gholikhani
20-Mar-2009
 

بخواه بخواه


     آنچه که نمیشود خرید


ببخش  ببخش


 آنچه که میشود شمرد


بشنو بشنو

    
آنچه که نمیشود گفت


بشکن بشکن


آنچه که نباید شک کرد


بخوان بخوان


آنچه که در چشمهای عاشقان میدرخشد

   
قسمت کن با دنیا آنچه که داری

  
حتی اگر آنچه   مانده فقط آرزوست


اورنگ

 Mars  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

آرزو و امید

Orang Gholikhani


مرسی سوری جان و مسعود جان

معمولآ میگویند سلامتی مهم است، بنظر من آرزو و امید حیاتی تر است

نوروز همگی پیروز

اورنگ


مسعود از امریکا

بسیار زیبا

مسعود از امریکا


خیلی ممنون!


Souri

Beautiful

by Souri on

قسسمت کن با دنیا آنچه که داری

  

حتی اگر آنچه   مانده فقط آرزوست

How nice , so sadly true