نوازش پرستو

نوازش پرستو
by Orang Gholikhani
18-Nov-2012
 

نوازش پرستو

بود خواب قدیمی بید مجنون

از فصلی به دیگر فصل

در گذر ماه به شهاب

از او میپرسم

چرا دگرگریه نمیکند درسحر

چرا شبنم محوشده از خاطره دشت

افق را مینگرد

سرخ وخون آلود

بعد از هماغوشی غباربا دشت

برگها پرواز میکنند در امتداد دود

و سکوت فرا میگیرد هر جواب

در سحر

خورشید کما کم کشف میکند

راز پنهان پوست تبدارت

در انتظار نوازش پرستو

اورنگ

Nov 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
میخواهم بدانم
4
Nov 01, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks azadeh jan

by Orang Gholikhani on

thanks for your comment

orang


Azadeh Azad

Beautiful

by Azadeh Azad on

Red & blood-drenched horizon. Very sad and beautiful. Thanks, Orang jan.

 

Azadeh