زمستان دوباره

زمستان دوباره
by Orang Gholikhani
09-Dec-2010
 

بوی برف بیدار میکند دوباره

زخم قدیمی سر بسته

میروم به خرابات دوباره

نفسم پر از هوای یخزده

بتو چگونه رسیدم دوباره

با کدام جادو در کدام جاده

دنیا میخوابد دوباره

با رویای بهار و بی بهانه

شب مستی گذشت دوباره

دلم گرم و سرم بی واژه

درگیرم با درد تو دوباره

سربزیم با چشم گریانه

اورنگ
Dec 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Yes, you are right :)

by Souri on

Just for you:

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Bayad zemestan ra yeh joori saar kard.

Ghorbanat

Orang


Souri

Lovely poem Orang jon

by Souri on

Nice and romantic........ 

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


ahang1001

همه چیز بجای خود اما

ahang1001


همه چیز یجای خود اما برف بو نداره اگر باور ندارید  بو کنید بی بویی نشان پاکی اوست