ای هم زبان من این را بخوان


Share/Save/Bookmark

Mona 19
by Mona 19
03-Jul-2008
 


ای هم زبان من

این را بخوان چه که من و تو مسئولیم تا بدانیم که بر سره ده ها هزار هم وطنمان چه می آید؟
تاریخ قضاوت خواهد کرد که من و تو دیدیم اما بی گمان و خیال از آن گذشتیم
حتی دقیقه ای از سالهای سال زندگیمان را نخواستیم که بدانیم چرا؟

به چه دلیل؟

مظلومانه در زیر سایۀ تهمت و فحش و ستم و زور سالهاست که زیسته اند.
سالهاست که هر قوم و کسی که بر مسند قدرت تکیه زده آنها را تکفیر و لعن کرده.
چقدر خونهای بی گناه که از میانشان بر خاک ریخته است.
چقدر مادران و پدرانی از آنها که بی سبب به قتل رسیده اند .
کودکانشان هم تیر جفا بر سینه دارند.
و لیکن کیست که فریاد فغانشان را بشنود؟

ایران را می ستایند چه که مهد و سرچشمۀ اعتقادشان است
خاکش را می بوسند چه که آغشته به خون هم کیشانشان است

کدامینتان به یاد دارید که هرگز کسی از این قوم پرچم دشمنی بر دست گرفته باشد؟
بدی کند؟ کردار و گفتارش ناروا باشد؟ هم نوع خود را بیازارد؟
زنده اشان نه حقّ آب دارد و نه هوا
مرده گا نشان هم در اعماق خاک از صدای بلدزرهای ویرانگر آرام ندارند
حرمت و ناموسشان را هم با تهمت و افترا می شکنند

ولیکن کیست که دستی بگیرد؟
مجازات می شوند با لب های دوخته, نه شاهدی, نه مدرکی, نه وکیلی , چه عدالتی؟
اتهامشان اعتقادشان است و بس , بهائی بودن

بیا لحظه ای بیاندیشیم
بیا لحظه ای انسان باشیم

آیا رواست که نه یک بلکه هزاران هزار انسان ایرانی اینچنین در وطنمان زیر پای تهمت و افترا باشند و من و تو هم منکرش شویم؟

به چه افتخار خواهیم کرد؟
تاریخ چه خواهد نوشت؟
فرزندانمان چه خواهند گفت؟


Share/Save/Bookmark

more from Mona 19
 
Mona 19

Mr.Amirhosseini...

by Mona 19 on

Thanks for sharing the video with dear readers...Have a happy LONG weekend

 

Warmest Regards,Mona ;)

 


ebi amirhosseini

Dear Mona !!

by ebi amirhosseini on

Quote :

                                                                    

ولیکن کیست که دستی بگیرد؟
مجازات می شوند با لب های دوخته, نه شاهدی, نه مدرکی, نه وکیلی , چه عدالتی؟
اتهامشان اعتقادشان است و بس , بهائی بودن

بیا لحظه ای بیاندیشیم
بیا لحظه ای انسان باشیم

Real Iranians love their Bahai countrymen/women,as they loved for more than 2000 years the persian Jews!!.How can a true Iranin , not love you kind & generous poeple

A witness to my claim

//youtube.com/watch?v=kf4Xy-95Bqo

Best Wishes

 


Mona 19

Mr. Samsam...We all love our fairest land :)

by Mona 19 on

May I share sth with you...My daughter who has never been in Iran Loves our beautiful coutry very much.... She can not only speak farsi fluently but also can write and read in farsi...She enjoys reading her persian books ,that my parents send them for her birthday every year, and it's so nice to see she has strong feeling of love for Iran.

Beacuse we all know it's an honor to be an Iranian, and I'm proud to be a daughter of GREAT COUNTRY that gave to the world great kings, statesmen,prophets, poets, philosophers, and artists.

She always talking about going to Iran , visiting her grandparents, and celeberating Nawrous with them,....(a privilage that was taken away from me, her,and people like me).

 

To the better and brighter future for our beloved Land Iran

 

Warmest regards, Mona ;)

 


Zeynab

Sam Sam1111 you are right like always:))))

by Zeynab on

well said:))


samsam1111

Iran loves you!

by samsam1111 on

As long as The blood of Cyrus (the hand of God) is in your vains & spirit of Arya Vaejou is in your heart, don,t be shaken with the roaring of Arab Zahaks. You are the daughter of Iran. Iran  loves you...

Cheers!