جناب محمود احمدي نژاد


Share/Save/Bookmark

Mona 19
by Mona 19
30-May-2008
 

نگارش: حامد
https://www.noghtenazar.org

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

چندي پيش درنيويورك، پس ازسخنراني درشصت ودومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد، درمصاحبه اي، درجواب سؤال خبرنگاري كه دربارهء ديانت بهائي پرسيده بود،;چرا درايران به رغم شعارحمايت ازاديان ازطرفداران اين دين حمايت نمي‌شود؟گفتيد پيامبر يهوديان حضرت موسي(ع) است، پيامبر مسيحيان حضرت عيسي(ع) و پيامبرمسلمانان نيز حضرت محمد(ص) است شما به من بگوييد كه پيامبراين چيزي كه شما دينمعرفي مي‌كنيد چه زماني مبعوث شده و چه كسي است؟

اسباب تعجب است! با وجودي كه 165 سال است گروهي ازعلماي اسلام با همدستي رژيم هاي قاجاريه وپهلوي وجمهوري اسلامي درتلاش اند كه ديانت بهائي وپيروانش را با تهمت وافترا ودروغ وحبس وتبعيد وشكنجه وقتل ومحروميت هاي اجتماعي نابودسازند، جناب عالي چنين گفته ايد! اقدامات دوسه سال اخيردولت شما درسركوب بهائيان ايران شاهدي است براين كه شما بهترازهركس مي دانيد كه دين بهائي چيست ودرچه زمان آشكارشده!

تا حال درمجامع بين المللي ازطرف دولتمردان ايران ادعا مي شد كه بهائي ستيزي درجمهوري اسلامي وجودندارد! امّا بخصوص دردوسه سال اخير، اقدامات دولت شما وآنان كه دركنارآن به فضا سازي وآماده كردن افكارجمعي براي مشروعيت بخشيدن به بهائي ستيزي وبهائي كشي مشغول اند، دروغ بودن ادعاي مزبوررا آشكارساخته است!
كارازاين هم پيش تررفته وبه جائي رسيده كه بهائي ستيزاني همچون امثال سيد كاظم موسوي كارشناس و محقق تاريخ معاصر ايران، كه عملاً مشغول آماده كردن افكارعمومي براي توجيه اقدامات اخيردولت شما هستند، در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، ضمن مخفي نكردن اقدامات آشكارونهان بهائي ستيزانهء دولت شما، صريحاً مي گويند : جريان مقابله و مبارزه با بهاييّت بايد به يك جريان مردمي تبديل شود و دولت و حاكميّت در اين قضيه تنها نمانند.

جناب احمدي نژادعزيز! خوداين حرف ناپخته دليل اين است كه دولت دراين اقدامات تنهاست! جناب موسوي اين اظهارات را ازجمله به خاطر اقدام اخيردستگاه اطلاعاتي شما دردستگيري هفت نفر از امناي عزيزجامعهء 300000 نفري بهائيان ايران واقدامات متنوع ديگرهمفكرانتان عليه ايشان درماه هاي اخير، بيان داشته است! امّا جهت اطلاع شما وامثال ايشان، يادآوري مي نمايد كه به موازات سي سال بهائي ستيزي اقليتي محدود، اكثريتي از ملّت عزيزايران بوده وهستند كه با خط بهائي ستيزي مخالف اند ودرعوض با بهائيان، كه همسايگان وفاميل ودوستان وهمكاران ايشان اند ، انيس ومونس وشريك غم وشادي هم اند. درهمين حوادث چندماههء اخير، بلا استثناء هموطناني كه اقدامات مزبورراشنيده اند،اظهارنگراني نموده، با دوستان بهائي خود همدردي كرده اند. بنابراين به راه انداختن جريان مردمي عليه بهائيان ايران، آن هم با وجود اقدامات آشكاروپنهان رسمي و سيستماتيك سي سالهء دولت عليه ايشان، مفهومي ندارد جزتوجيه اين همه بهائي ستيزي براي ملّت شريف ايران وتحريك وخط دهي به افكارعمومي عليه بهائيان!

بايدخدمتتان عرض نمايد اكنون افكارجامعه ، نه تنها درموردبهائيان، بلكه درموردهرچيز وهركس ديگري نيز، به اين سادگي ها تحريك نمي گردد!چه كه ايرانيان مزبور، حتي بعضاً اظهارشرمندگي نيزمي كنند ومي گويند، به خدا اين كارها دستوراسلام نيست! بهائيان نيزدرتأييد مطلب ايشان اثبات مي نمايند كه آري اسلام عزيز چنين نيست! حتي ملت ايران برخلاف شما پنهان نمي كنند كه بهائيان درمقابل هجوم اسلام ستيزان جهان ازآن دفاع كرده، ازجمله دربارهء اين كه اسلام حقيقي مخالف تروريسم وخشونت است ارائهء دليل مي كنند. آيا عجيب نيست كه عليه تنها كساني كه به غيرازخودمسلمين عزيز،اسلام را طبق تعاليم دين خودقبول دارند، جريان به راه بياندازند ودين بهائي رانيزنشناسند؟!

برفرض كه جريان هم به راه انداختيد؟! كه چه بشود؟! آيا اوايل انقلاب رابه يادمي آوريد؟! درآن ايام هزاران بهائي ازكاروتحصيل محروم شدند وصدها نفر به زندان افتادند وبيش از200 نفر، جان پاكشان رادرراه محبوب ابهايشان نثاركردند. هرظلمي كه مي كرديد بهائيان دنيا همراه بهائيان ايران به خودامثال شما هزاران نامه وتلگراف ارسال مي كردند ويا حضوري خدمت مي رسيدند ومي گفتند اگربهائي بودن زندانيان وشهدا جرم است، ايشان نيزمانند مسجونين وشهداي خود مجرم هستند وآمادهء مجازات! درايران نامه ها وتلگراف ها با ذكر آدرس دقيق بهائيان براي مراجع جمهوري اسلامي ارسال مي شد! همه معروف بودند وجان بركف! اعضاي محفل روحاني بهائيان طهران پس ازشهادت اعضاي محفل ملي بهائيان ايران، نامه اي به مراجع امور فرستادند وبا دادن آدرس خود، آمادگي خودرا براي شهادت اعلان نمودند! آري! حضرت بهاءالله فرموده اند، سرشت وطبيعت درياي اعظم دينشان چنان است كه اگرموجي فرونشيند، موجي ديگربرخيزد! جناب احمدي نژاد، به گمانم با ذكرخاطرات اوايل انقلاب متوجه شده باشيد، دين بهائي چيست، وكي ظاهرشده، وشارع قديرش كيست!

اگر هنوزمتوجه نشده ايد، ما بهائيان تا ظهور قائم موعودي كه شما دست اورا درهمهء اموركشور مشاهده مي فرمائيد ودرانتظارش هستيد تا بيايد واقدامات شما رادنبال فرمايد وامثال ما گمراهان را ازدم تيغ بگذراند، درخدمت شما هستيم تا آنچه اراده فرموده ايد با ما انجام دهيد. زهردهيد، شهد مي دهيم؛ بكشيد، نمي كشيم، بسوزانيد، نمي سوزانيم؛ توهين به مقدساتمان راتحمل مي كنيم وتوهين نمي كنيم، تا شايد شما بهتر حضرت بهاءالله ودين جديد ايشان را كه 165 سال است ظاهرشده ورسميّت الهي يافته، بشناسيد وبدانيد كه اينك طبق تعاليمش زمان، زمان ِ وحدت واتحاد ومحبّت جهانيان است، وما بهائيان حقيقتاً شما رادوست داريم وبرايتان دعا مي كنيم. هرچه نباشد، به هرحال آن برادرعزيزخود را خادم موعود اديان مي دانيد وناخواسته سبب اشتهاربيش ازپيش ديانت بهائي شده ايد! نه تنها آن مقام محترم، كه به فرمودهء محبوب بهائيان، حضرت شوقي ربّاني ، ولي امربهائي، ايرانيان عزيز هرنَفَسي كه مي كشند، براي نصرت امرجديد الهي است، ولوخود نمي دانند!

به جناب موسوي هم كه ظاهراً مثل شما ديانت بهائي را دين نمي دانند ورسميّت براي آن قائل نيستند، وگفته اند بهائيان درپي آنند كه درايران رسميّت بگيرند وبراي اين منظوربا كانديداهاي مجلس آينده ملاقات نيزكرده اند، بايد گفت همين اظهارات شما حاكي ازاين است كه ديانت بهائي درجهان وايران چنان مطرح شده است كه مجبورشده ايد اقدامات خودعليه آن را چندين برابرنمائيد! اين اولين بارنيست كه جامعهء بهائي با مسؤولين محترم جمهوري اسلامي ملاقات مي كند! سي سال است كه صدها ملاقات حضوري با ايشان شده وهزاران نامه وتلگراف ازطرف اطفال بهائي ونوجوانان وجوانان وبزرگسالان ومسؤولين جامعهء بهائي براي ايشان ارسال گشته! واين همه تشديد مظالم اخيرازطرف امثال شما ، شايد براي اين است كه متوجه شده ايد اكثريت قريب به اتفاق طبقات واقشار واولياي امورمملكت كه تا حال با ايشان ملاقات شده، مدعاي بهائيان را درست وصحيح دانسته، با ايشان همدردي نموده، اظهارتأسف كرده اند.

برادرجان! رسميّت دين را خدا مي دهد وپيروانش باخون واستقامت خود، آن رابرجريده ء عالم ثبت مي نمايند! چه رسميّتي بالاترازاين؟! رسميّت اديان آسماني به ثبت آنها دركاغذ پاره هاي حكومت هاي فاني بشري نيست كه به فرمودهء اسدالله الغالب علي بن ابي طالب (ع) به قدرعطسهء بيني بزي هم ارزش ندارد! اگربه اوليا ي اموروديگران مراجعه اي شده به خاطرتظلم درموردمظالم 30 ساله اي بوده كه برجامعهء مظلوم بهائي ايران واردگشته وحقوق شهروندي 300000 نفرازايشان به عنوان ايراني پايمال شده! والّا چنان كه گفته شد، رسميّت حقيقي راخدا به اديان مي دهد.

پس اي دوست عزيز! بايد گفت 165 سال است كه ديرشده! لذا اقدامات شما ودولت محترم وديگران نيز، مفهومي جزتأئيد ناخواستهء حُكم رسميّت خدائي ديانت بهائي وجامعهء مظلوم آن ندارد!


Share/Save/Bookmark

more from Mona 19
 
Tahirih

Dear ./. your question reminds me of ....

by Tahirih on

what Christians asked early Muslims  about Rassole Akram , also the same thing happened to Christ when he was questioned by the divines of his time . Don't you think there is a parallel?!

if you do not believe me ask a Pentecostal Christian about Rassole Akram!

In this age of technology we do not have to tell you ,go to the links provided by Mona.

Best wishes,

Tahirih


Mona 19

Re: ./.

by Mona 19 on

Baha'u'llah (The Glory Of God) who brings new spiritual and social teachings for our modern age. 

One of the proofs of his divine station is his word. In his writtings Baha'u'llah states that the first testimony which establishes the truth of the Manifestation of God is his own self.Often it is said that the proof of the Sun is the Sun itself.

"The first and foremost testimony establishing His truth is His own Self. Next to this testimony is His Revelation. For whoso faileth to recognize either the one or the other He hath established the words He hath revealed as proof of His reality and truth.... He hath endowed every soul with the capacity to recognize the signs of God."

~ Baha'u'llah

 

Respectfully,Mona

//www.bahaullah.org/

//reference.bahai.org/en/

 


default

What is the answer?

by ./. (not verified) on

I also heard the question that Dr Ahmadinejad asked from the Bahai VoA TV reporter in response to that question. I think it was on CNN. That reporter did not give an answer, nor did you in your long article. Iread it with a lot of interest to find the answer, but was not successful.
Who is Bahai's prophit (his/her name)? When was he/she "appointed by Allah" to become prophit? All prophits have a devine sign that make them different from just anyone claiming to be a prophit. What is Bahai prophit's devine sign?

Thanks


Tahirih

I just wanted to add that,

by Tahirih on

Mr ahmadinejad time for killing Bahai's in silence has passed, we will inform all about your atrocities.This is not 100 yrs ago or 80's. any drop of blood, you have to answer to humanity, and Iranians.

God will deal with you, the same Imam that you are waiting for him detest your existence.

Tahirih


default

Read this book

by Mehran-001 (not verified) on

Mona, you should read this book

//www.amazon.com/Ahmadinejad-Secret-History-R...

Then you realize what a messed up brain Mahmoud has. He really believe in his own nonsense.


Abarmard

You mean we have Bahais in Iran?

by Abarmard on

Next you are going to claim that we have gays in Iran too ;)