‫ضحاک پست

Mardom Mazloom
by Mardom Mazloom
23-Jun-2009
 

‫ایا خامنه ای، ملعون پست
‫تیغ شمشیر را میکشی همچو زنگی مست؟

‫بکشتی جوانان مملکت را بی شمار
‫بسوزاندی روح ایرانیان را بر صد هزار؟

ای که تو از جاه ظلمی میکنی
‫دانک بهر خویش چاهی میکنی

ندانی که ‫حمله بر خود کردی ای ساده مرد
‫همچو آن کفتاری که بر خود حمله کرد؟

‫بپاخیزید جوانان ایران زمین
رها سازید این بوم را از ننگ و کین


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom