گردآفريد


Share/Save/Bookmark

گردآفريد
by Mardom Mazloom
09-Mar-2010
 

چو آگاه شد دختر گژدهم..................كه سالار آن انجمن گشت كم
زني بود برسان گردي سوار.............هميشه به جنگ اندرون نامدار
كجا نام او بود گردآفريد..................زمانه ز مادر چنين ناوريد
چنان ننگش آمد ز كار هجير.............كه شد لاله رنگش به كردار قير
بپوشيد درع سواران جنگ...............نبود اندر آن كار جاي درنگ
نهان كرد گيسو به زير زره..............بزد بر سر ترگ رومي گره
فرود آمد از دژ به كردار شير...........كمر بر ميان بادپايي به زير
به پيش سپاه اندر آمد چو گرد............چو رعد خروشان يكي ويله كرد
كه گردان كدامند و جنگ‌آوران..........دليران و كارآزموده سران
چو سهراب شيراوژن او را بديد........بخنديد و لب را به دندان گزيد
چنين گفت كامد دگر باره گور...........به دام خداوند شمشير و زور
بپوشيد خفتان و بر سر نهاد..............يكي ترگ چيني به كردار باد
بيامد دمان پيش گرد آفريد................چو دخت كمندافگن او را بديد
كمان را به زه كرد و بگشاد بر..........نبد مرغ را پيش تيرش گرر
به سهراب بر تير باران گرفت..........چپ و راست جنگ سواران گرفت
نگه كرد سهراب و آمدش ننگ..........برآشفت و تيز اندر آمد به جنگ
سپر بر سرآورد و بنهاد روي...........ز پيگار خون اندر آمد به جوي
چو سهراب را ديد گردآفريد............كه برسان آتش همي بردميد
كمان به زه را به بازو فگند.............سمندش برآمد به ابر بلند
سر نيزه را سوي سهراب كرد.........عنان و سنان را پر از تاب كرد
برآشفت سهراب و شد چون پلنگ......چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ
عنان برگراييد و برگاشت اسپ..........بيامد به كردار آذرگشسپ
زدوده سنان آنگهي در ربود.............درآمد بدو هم به كردار دود
بزد بر كمربند گردآفريد..................ز ره بر برش يك به يك بردريد
ز زين برگرفتش به كردار گوي........چو چوگان به زخم اندر آيد بدوي
چو بر زين بپيچيد گرد آفريد............يكي تيغ تيز از ميان بركشيد
بزد نيزه او به دو نيم كرد...............نشست از بر اسپ و برخاست گرد
به آورد با او بسنده نبود.................بپيچيد ازو روي و برگاشت زود
سپهبد عنان اژدها را سپرد..............به خشم از جهان روشنايي ببرد
چو آمد خروشان به تنگ اندرش.......بجنبيد و برداشت خود از سرش
رها شد ز بند زره موي اوي...........درفشان چو خورشيد شد روي اوي
بدانست سهراب كاو دخترست..........سر و موي او ازدر افسرست
شگفت آمدش گفت از ايران سپاه.......چنين دختر آيد به آوردگاه
سواران جنگي به روز نبرد............همانا به ابر اندر آرند گرد
ز فتراك بگشاد پيچان كمند.............بينداخت و آمد ميانش ببند
بدو گفت كز من رهايي مجوي.........چرا جنگ جويي تو اي ماه روي
نيامد بدامم بسان تو گور.................ز چنگم رهايي نيابي مشور
بدانست كاويخت گردآفريد...............مر آن را جز از چاره درمان نديد
بدو روي بنمود و گفت اي دلير.........ميان دليران به كردار شير
دو لشكر نظاره برين جنگ ما..........برين گرز و شمشير و آهنگ ما
كنون من گشايم چنين روي و موي.....سپاه تو گردد پر از گفت‌وگوي
كه با دختري او به دشت نبرد..........بدين سان به ابر اندر آورد گرد
نهاني بسازيم بهتر بود..................خرد داشتن كار مهتر بود
ز بهر من آهو ز هر سو مخواه.......ميان دو صف بركشيده سپاه
كنون لشكر و دژ به فرمان تست......نبايد برين آشتي جنگ جست
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست....چو آيي بدان ساز كت دل هواست
چو رخساره بنمود سهراب را.........ز خوشاب بگشاد عناب را
يكي بوستان بد در اندر بهشت.........به بالاي او سرو دهقان نكشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو كمان....تو گفتي همي بشكفد هر زمان
بدو گفت كاكنون ازين برمگرد........كه ديدي مرا روزگار نبرد
برين باره دژ دل اندر مبند.............كه اين نيست برتر ز ابر بلند
بپاي آورد زخم كوپال من..............نراندكسي نيزه بر يال من
عنان را بپيچيد گرد آفريد..............سمند سرافراز بر دژ كشيد
همي رفت و سهراب با او به هم.....بيامد به درگاه دژ گژدهم
درباره بگشاد گرد آفريد...............تن خسته و بسته بر دژ كشيد
در دژ ببستند و غمگين شدند..........پر از غم دل و ديده خونين شدند
ز آزار گردآفريد و هجير.............پر از درد بودند برنا و پير
بگفتند كاي نيكدل شيرزن..............پر از غم بد از تو دل انجمن
كه هم رزم جستي هم افسون و رنگ....نيامد ز كار تو بر دوده ننگ
بخنديد بسيار گرد آفريد...............به باره برآمد سپه بنگريد
چو سهراب را ديد بر پشت زين....چنين گفت كاي شاه تركان چين
چرا رنجه گشتي كنون بازگرد......هم از آمدن هم ز دشت نبرد
بخنديد و او را به افسوس گفت.....كه تركان ز ايران نيابند جفت
چنين بود و روزي نبودت ز من....بدين درد غمگين مكن خويشتن
همانا كه تو خود ز تركان نه‌اي.....كه جز به آفرين بزرگان نه‌اي
بدان زور و بازوي و آن كتف و يال....نداري كس از پهلوانان همال
وليكن چو آگاهي آيد به شاه.........كه آورد گردي ز توران سپاه
شهنشاه و رستم بجنبد ز جاي.......شما با تهمتن نداريد پاي
نماند يكي زنده از لشكرت..........ندانم چه آيد ز بد بر سرت
دريغ آيدم كاين چنين يال و سفت...همي از پلنگان ببايد نهفت
ترا بهتر آيد كه فرمان كني.........رخ نامور سوي توران كني
نباشي بس ايمن به بازوي خويش..خورد گاو نادان ز پهلوي خويش
چو بشنيد سهراب ننگ آمدش......كه آسان همي دژ به چنگ آمدش
به زير دژ اندر يكي جاي بود......كجا دژ بدان جاي بر پاي بود
به تاراج داد آن همه بوم و رست..به يكبارگي دست بد را بشست
چنين گفت كامروز بيگاه گشت.....ز پيگارمان دست كوتاه گشت
برآرم به شبگير ازين باره گرد.....ببينند آسيب روز نبرد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom
 
Mardom Mazloom

Dear Friends and Iran lovers,

by Mardom Mazloom on

Thank you for your comments. Midwesty jan, I totally agree with Mehrban aziz. It's Ms. Habibi Zadeh's power that mullahs are afraid of, as by her passion she succeeded to impose herself in a man's world. At the end, she says that how long they can neutralize her? And that's so true. Her and our love for Iran is like a river which will always find a way to by-pass obstacles willing to prevent us to move forward.


Mehrban

Thank you Mardom Mazloom

by Mehrban on

And thank you Ms. Habibizadeh.  The ones that have silenced you are afraid of you.  That is how powerful you are.


Maryam Hojjat

Daughter of IRAN!

by Maryam Hojjat on

I am proud of you & your love for Iranian history.

Payandeh IRAN & True Iranians


Red Wine

...

by Red Wine on

بسیار جذاب و زیبا.. دستتان درد نکند.

 

سپاسگزارم.

 


Azadeh Azad

She is a great performer

by Azadeh Azad on

... and a true daughter of Iran zamin.

Proud of her,

Azadeh


Mona 19

Thanks Mardom Mazloom ...

by Mona 19 on


SamSamIIII

MM pal, you are on a roll

by SamSamIIII on

 

another gem from the kiaani glory which has most of the basic answers.

A nation who ignores her heritage is an orphan waiting to be adopted by foreign charlatans & in our case , Ommaties.

many thanks & cheers pal!!!

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


Midwesty

Beautiful and sad...

by Midwesty on

"Chera?" is the word echos in my mind.