خامنه ای; زهر توئی، زجر توئی، باعث هر زخم توئی

خامنه ای; زهر توئی، زجر توئی، باعث هر زخم توئی
by Mardom Mazloom
06-Mar-2010
 

کار مرا یار مرا جنبش و گفتار مرا................ خامنه ای خام تویی خام مپندار مرا
مرگ توئی ننگ تویی حیله و نیرنگ توئی ....قهوه ای و زرد تویی، سبزهٔ پربار مرا
دام نه ای دانه نه ای، سرور این خانه نه ای .شر بکن از شهر من و بیش میازار مرا
مار توئی دار توئی، شحنهٔ غدار توئی ...... خصم توئی، غیر توئی، صحبت دلدار مرا
غول توئی، گول توئی، غافل و مغفول توئی...ای نفست باد خزان، بگذر و بگذار مرا
زهر توئی، زجر توئی، باعث هر زخم توئی ...دور شو از چشم ترم، قلب عزادار مرا
کار مرا یار مرا جنبش و گفتار مرا................. خامنه ای خام تویی خام مپندار مرا

Source:

Image: Compilation of images found on the web
Text: //3.bp.blogspot.com/_HvvP4NW41vY/S5IXk1GPvVI/...


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom