خامنه‌ای دمتو بذار رو كولت،


Share/Save/Bookmark

Mardom Mazloom
by Mardom Mazloom
11-Feb-2010
 


ولی فقیه یک شواب و با طفل نر غولت؛ دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
لوتی بی مروت با انتر سوسولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
قاتل مردم آزار، بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار، پا میزارن رو عکست، اون قیافه چپولت ؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
عباتو که سوزوندن، چرت تورو پروندن، تو دهانت کوبوندن، پرید دیگر نعشگی از کله شنگولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دیکتاتور سال شد، مثل خود دجال شدی، وه که چه باحال شدی، پشت تریبون دیگر کم کن ادا اصولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
طلسمت شکستن، درمونده اى و خسته، بدبخت زبون بسته، پاره شده جون تو ریسمون اون شوعولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دیکتاتور مفنگی، خیلی بابا مشنگی، گورتو گم کن برو با بسیج فضولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
به این و اون باج دادی، وطن به تاراج دادی، بد جوری ویراژ دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت ؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
حنات بی رنگ و رو شد، واسه همه دست رو شد، اسمت دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نه بمب میخواد نه هوله؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
تو مایه ننگی تو، رهبر الدنگی تو، اینهو خرچنگی تو، هیچ میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بی شکستیم، ای پاسدار هزار تیر، غلاف کن اون دولولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دمـــــــتـــــــو بـــــذار رو کــــولـــت،


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom
 
Mardom Mazloom

عزیزان,

Mardom Mazloom


از لطفتان سپاس گذارم.


divaneh

Very funny

by divaneh on

I had a good laugh. Thanks Mardom Mazloom.


Anahid Hojjati

Dear Mardom mazloom, this is fanatstic, I love it

by Anahid Hojjati on

 

Dear Mazloom, this song is great.  So spirited.  Thanks for posting.