کسبه که فردا به طرفداری از ملت اعتصاب نکنند، شیشه کسبش باید شکسته شود

Kashk
by Kashk
28-Feb-2011
 

کسبه که فردا به طرفداری از ملت اعتصاب نکنند، شیشه کسبش باید شکسته شود


Share/Save/Bookmark

more from Kashk