مهدی بلند شوکه گندش در اومد

jimzbund
by jimzbund
07-Dec-2009
 

علمایت و نوکرانت را بردار و از خاک پر گهر ایران بیرون رو.عرب برای عربها خوب است . ایران و ایرانی سرفراز زنده و پیروز باد.


Share/Save/Bookmark

Recently by jimzbundCommentsDate
My last blog
6
Dec 18, 2009
A suggestion to Iranian.com
1
Dec 11, 2009
My enemy's enemy is my friend
14
Nov 29, 2009
more from jimzbund