حتما فکر نمی کرد که بمیرد


Share/Save/Bookmark

HATEIRI
by HATEIRI
11-Jul-2009
 

I got this from a friend from his Facebook. This is a student who was arrested the died in the hand sof the thugs while in jail:

حتما فکر نمی کرد که بمیرد؛ آخر وثیقه هم گذاشته بودند.

حتما تمام آن سه هفته را زیر مشت و لگد و باتوم و کابل فکر می کرد فردا دیگر می گذارند بروم، آخر کاری که نکرده ام. حتما هر شب که کوفته، سرش را روی آن تکه پتوی کثیف می گذاشت، با خودش می گفت فردا شب دیگر خانه هستم. حتما هر بار که صدای پایی از پشت در می شنید، خودش را جمع و جور می کرد که حتما الان می خواهند آزادم کنند. اما نشد.

می گویند که مرده است.

می گویند نوزده سال داشته. می گویند نامش سهراب اعرابی بود. می خواست احمدی نژاد رئیس جمهورش نباشد. رئیس جمهورش کردند. اعتراض کرد. سی ام خرداد بود. بازداشت شد. می گویند مادرش از مادران صلح است. می گویند در به در با همین عکسی که اینجاست جلوی این زندان و آن زندان دنبال سهرابش می گشته؛ کسی خبر نداشت.

می گویند سه هفته بعد خبرش کردند؛ صبح شنبه. می گویند که گفته اند بیاید جنازه سهراب را تحویل بگیرد.

می گویند شکنجه شده. می گویند علت مرگ مشخص نیست. می گویند جواب نمی دهند. می گویند مادرش سکوت کرده؛ همه سکوت کرده اند. می گویند خبرش را کار نکنید.

می گویند مادرش جنازه سهراب را می خواهد. می گویند که گفته اند اگر خبرش کار شود کاری می کنند که در آرزوی دیدن جنازه بماند و بمیرد. می گویند قاضی مرتضوی این را گفته است؛ از او بر می آید. می شناسیمش.

می خواهند خبر مرگش را هم بکشند. حتما از چیزی هراس دارند؛ چیزی شبیه یک بغض بزرگ. شاید هراس دارند خبرش تلنگر آخر این بغض باشد برای ترکیدن...

باشد، می گذاریم مادرش جنازه را ببیند. سکوت می کنیم. می گذاریم روی صورت سهراب نوزده ساله اش که حتما پر از زخم و کبودی است، دست بکشد. هیچ نمی گوییم. می گذاریم جای قبر سهراب را بداند.

باشد، خبرش را کار نمی کنیم. اصلا اگر هم بخواهیم، نمی توانیم کار کنیم. خبر «تایید نشده» است.

آقای مرتضوی! باز هم خاموشمان کردی. بازیمان دادی حتی حالا که نیستیم. یک قاره این طرف تر، هنوز هم می توانی.

باشد، خاموش می مانیم. ولی یادمان می ماند: می گویند که گفته اند اگر به رسانه ها بگویید، جسدش را نمی دهیم. می گویند سعید مرتضوی این را گفته است.

حتما از چیزی هراس دارید.


Share/Save/Bookmark

more from HATEIRI
 
IRANdokht

it's E'rabi not arabi

by IRANdokht on

my deepest sorrows

roohash shad

IRANdokht


HATEIRI

hamsade ghadimi -- please correct his name in your title

by HATEIRI on

His name was

 
Sohrab Arabi

  not Sohrab Arab

 

Thank you 

FREE IRAN

CHEERS


hamsade ghadimi

دلیر سهراب اعرابی، روحش شاد

hamsade ghadimi


حتما فکر می‌کنن که همیشه سر کار میمانند...


HATEIRI

what are you talking about

by HATEIRI on

There is no end.

These thugs and killers and murderers are ere forever.

In 1988 when that SOB Khomeini died everyone said everything will be OK.

In 1997 when that soft spoken cockroach became the president everyone said everything will be OK.

In 1999 when the student were slaughtered in thousand everyone said their end is near.

Now the same Ash and kaseh

Unless we don't unite. Unless we don't hold hands

Unless the damn European countries, the Russian SOB's and Chinese SOB's are dealing with these murderers there will be no peace.

Iranians must unite and we have to do this on our own.

Has anyone written to UN, to Human Rights groups to the Russian embassy to the Chinese embassy

Look at this website they are all over, they are like infestation

 

FREE IRAN

CHEERS


Bijan A M

They sure can sense

by Bijan A M on

the end is near. No more Mortazavi....No more Khamenei,... No more ISLAMIC republic.... They know it, you know it and I know it, the end is near.

Ensha-allah