عر و تیز و نامۀ "ملتمسانۀ " اوباما


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jan-2012
 

پیش از این در باره تهدید آمریکا از سوی سرلشکر عراقی بسیجی حاج آقا محمد رضا نقدی که رئیس پیراهن قهوه ای های نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است چند سطری تقدیم شده بود.

حالا پس از عر و تیز و نشئه پرانیهای دیگر حضرات مانند به "غنیمت جنگی " گرفتن ناوهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس و تهدید پشت تهدید که تنگه هرمز را میبندیم؛ حاج آقا نقدی رئیس بسیجیان ایرانی کُش گفته:

"رییس جمهور آمریکا از راههای مختلف با ارسال نامه سعی داشت تا شرایطی را فراهم كند كه این نامه سریع تر به دست مقامات كشورمان برسد اما با این كار در حقیقت شكستش را اعلام كرد و پس از هشدار فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی ایران دست به این اقدام زد.

آمریكایی ها نامه التماس آمیزی نوشتند كه پس از دریافت این نامه نرمشی در مقابل آنها صورت گرفت تا زمانی كه مصلحت ایجاب می كند در این منطقه تردد داشته باشند."

به عبارت دیگر؛ پس از دریافت هشدار مکتوب آمریکا که بستن تنگه هرمز همان و فاتحۀ رژیم همان، پاسخ حضرات این است که، هارت و پورت بود بابا، "تردد " فرمایید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

آخه انصافم بعضی‌ وختا خوبه.......

پندارنیک


 

 

اگر شما نازنین، در چنین شرایطی قرار گرفته بودید چه میکردید؟ تهدید
به قطع شریان مالی‌ دنیا و زیر‌و‌رو کردن بورس‌های جهانی‌ که گلویش را در
دستتان دارید نمیکردید؟