پندار پامنقلی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jan-2012
 

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار محمدعلی آسودی گفته:

"شرایط فعلی ایران اسلامی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شرایط بدر و خیبر است و دشمنان ایران اسلامی هم اكنون به این واقعیت و باور رسیده اند.

در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران حتی می تواند شرایط اداره اقتصادی دنیا را كه اکنون آمریکا و اروپا در آن دست و پا می زنند، در دست بگیرد و آن را مدیریت كند."

پیش از اینکه حاجی سردار و دیگر کارگزاران نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مشغول تقسیم غنایم و برده های خیبر و بدر اروپا و آمریکا بشوند و لابد فدَک های آنجاها هم سهم "هدی" و "بشری" شود، بفرمایند امروز در ام القرای اسلام یک نان سنگک چنده؟

تبریک

پ.ن. این حاجی منقلی "نماینده مجلس و عضو کمیته امنیت ملی" هم حرفهای بامزه ای در مورد بستن تنگۀ هرمز و به "غنیمت جنگی" گرفتن ناوهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی زده.

ایندست نشئه پرانیهای حاجیان کار دیگری دست ایران و ایرانی خواهد داد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nader Vanaki

نخیر صحیح نفرمودند

Nader Vanaki


شرایط فعلی شرایط خر و خرتر است.  بزودی هم حماسۀ خر تو خر خلق خواهد شد.


G. Rahmanian

سردار ممدلي

G. Rahmanian


Must've been watching Gulliver's Travels, lately!


Maryam Hojjat

You Are RIGHt

by Maryam Hojjat on

I am worrying about IRAN & IRANIANS under such a barbaric, backwarded, stupid criminals.