هنر آبروریزی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Nov-2011
 

در آستانه ۱۳ آبان که اسلامیست­ها از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و دیپلمات­ها را برای ۴۴۴ روز گروگان گرفتند؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر حرفهای بامزه ای زده، منجمله:

" در سیزدهم آبان سال ۵۸، فرزندان امام که همان جوانان انقلابی دانشجو بودند، با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران، امریکا را از ایران تبعید کردند.

آنها قصد دارند، شریف ترین عناصر مبارز جمهوری اسلامی ایران را متهم به تروریسم کنند در حالیکه امروز، تروریست بزر گ در دنیا، امریکا است. ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش امریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی امریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان، خواهیم برد."

به عبارت دیگر؛ در مراسمی که برای "بزرگداشت" یک عمل تروریستی است، بجای پاسخ به اتهام تدارک دیدن عملیات تروریستی دیگر در خاک آمریکا که شامل توطئۀ ترور سفیر عربستان نیز میشود؛ تهدید میکنند که ١٠۰ مدرک رو نکرده دارند که تروریست بودن آمریکا را ثابت میکند.

در علم منطق، به این میگویند استدلال اسلامیستی/تروریستی.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

<><><><><><><>

by پندارنیک on


rtayebi1

HG

by rtayebi1 on

Funny one, but I know Ahmadi, and sir you r not him!!!


Maryam Hojjat

Tavana: Well Said

by Maryam Hojjat on

I like that very much. 


hamsade ghadimi

میگما!

hamsade ghadimi


میگما!


G. Rahmanian

As a "pro-regime" entity said:

by G. Rahmanian on

...


G. Rahmanian

As a "pro-regime" entity said:

by G. Rahmanian on

"If they have 100 documents, why don't they show them to the whole world?"


Tavana

رهبر و یا رهبُر

Tavana


کهولت سنی و آرزوی اینکه بعد از فوت <شاه چراغ> خانه ای همچون قبرستان مجلل امام راحل برایش بر پا گردد چشم و گوش ولایت را مسدود کرده و چون جسدی گشته که بر تختی قرار گرفته و طوطی وار حرفهایی را که دیگری در گوشش زمزمه کرده تکرار میکند. عقل و ایمانی اگر در کار بود حکم میکرد که در کهولت سنی دیگر جایز نیست که رهبری را بیش از این <کش> داد!
"و خدا شما را آفريد سپس [جان] شما را مى ‏گيرد و بعضى از شما تا خوارترين [دوره] سالهاى زندگى [فرتوتى] بازگردانده مى ‏شو ند به طورى كه بعد از [آن همه] دانستن [ديگر] هیچ چيزى نمى ‏دانند قطعا خدا داناى تواناست (قرآن ۱۶:۷۰)"

تسلیت