کفریات شجریان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Oct-2011
 

مشدی و پدرش قاری و ۶۰ سال پیش قرآن خوانی خود او هم در سن ده دوازده سالگی از رادیو پخش شده و ربنا سی سال پیش او در گوش باورمندان غیر فرصت طلب جا خوش کرده.

در مصاحبه با بیژن فرهودی، از حرفه­ای های صدای آمریکا که هنوز نرفته، محمد رضا شجریان از جمله گفته:

"این­ها هرگز با هنر کنار نمی آیند، هرگز و هرگز! همچنان که در طول ١٤۰۰ سال با هنر [ما] کنار نیامدند و باز هم نخواهند آمد [چون هر چیزی که حواس مردم را از روحانیت به طرف دیگه بکشه اینا باهاش مخالفتند و موسیقی یکی از این عوامله ] خیلی از هنرها که در خدمت این ها نمیتونه باشه یکی از این موارد است ."

و این هم واکنش "این­ها":

"شجریان با این اظهارات نشان داد که ابراز نارضایتی او از نظام ٣٣ ساله جمهوری اسلامی، بهانه­ای بیش نبوده و مشکل اصلی او با اساس اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی است."

به عبارت دیگر؛ نه تنها "این­ها" خود را عین "اسلام " میدانند؛ بل، تلویحاً حرف او را در مورد ضد هنر بودن خود تأیید میکنند.

وای اگر از پس امروز بود فردایی!

تبریک

پ.ن. درون [ ] را "این­ها" در نقل قول مستقیم خود از "کفریات" سانسور کرده­اند.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred