عیسی نمیر

Fred
by Fred
08-Oct-2011
 

تقریباً ده ماه پیش راجع به عیسی سحرخیز که در بند اسارت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است تقدیم شد که:

"این نظام مردۀ متحرک است و رفتنش دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. آقای سحرخیز پدر و اساساً کلیۀ اسرای نظام پر برکت باید هدف را زنده ماندن قرار دهند تا آزادی ایران و ایرانی را ببینند و بچشند. مابقی فرع است بر اصل. "

حالا مهدی، پسر عیسی، خبر میدهد که پدرش دست به اعتصاب غذا زده. با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد مزاجی عیسی؛ این کار او میتواند بسرعت به مرگش بیانجامد.

سحرخیز که مدتها در نظام پربرکت خدمت کرده بهتر از هر کسی میداند که این سیستم پشیزی ارزش برای جان ایرانیان قائل نیست و مرگ او جز خوشحال کردن آنها دست آوردی نخواهد داشت.

عیسی زنده بمان!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of life and death

by پندارنیک on

I am only assuming, and I hope to be utterly wrong, that our dear Fred doesn't care as much about this man's life as much he fears Isa's becoming an idol (or being added to the list of idols) from within the IRI after his death.


Tavana

اشکها و لبخندها

Tavana


آیا باید خندید و یا گریست که در حالیکه هر فردی از قوم یهود دوست دارد خود ۱۰۰۰ سال و یا بیشتر عمر کند و در حالیکه نمیتواند بپذیرد که حیات و مرگ در اختیار او نیست و در حالیکه ارزشی برای جان عرب و غیره قائل نیست و در حالیکه نیاکانش؟؟ عیسی را ناجوانمردانه به صلیب کشیدند بناگهان همان فرد از این رو به آن رو گشته و فریاد <عیسی نمیر نمیر> که ما زنده ایم را سر میدهد! اسارت سیاسی و عقیدتی در هر کجای دنیا بیک اندازه جنایت است و مقبوح چه در ایران باشد و چه در نوار غزه!

تسلیت