نفرت از عَجَم

Fred
by Fred
19-Aug-2011
 

پس از سی و سه سال؛ عناد وحوش اسلامیست، "اصلاح طلب " و غیره، با هرآنچه ایرانی بدون پسوند و پیشوند است تنها بر خواجه حافظ پوشیده مانده است.

از دشمنی علنی با آیین های باستانی ایرانزمین گرفته تا خصومت عنان گسیخته با ادبیات فارسی، همه و همه در کارنامۀ اعمال ننگین نظام پربرکت بر جریدۀ عالم ثبت گردیده.

آخرین نمونه از ایندست ایران ستیزی وحوش؛ بی حرمتی به آن حکیم فرزانه ای است که بسی رنج برد و "عجم زنده کرد " و برای ابدیت نام نیک خود بر قلوب ایرانیان و ایران دوستان حک نمود.

پس از سانسور "خسرو و شیرین " نظامی گنجوی در روزهای اخیر؛ این بار وزارت سانسور وحوش رفته به سراغ "بیژن و منیژه " حکیم ابوالقاسم فردوسی که تاج سر خراسان، میزبانی آرامگاه او است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Vahoush e Islami in IRAN are PoFUZEs

by Maryam Hojjat on

FYI