زن حرام

Fred
by Fred
07-May-2011
 

دیگر در وجود دعوا و نزاع بین وحوش اسلامیست بر سر قدرت و مال شک و شبهه ای نباید باشد و اینکه جنگ زرگری نیست.

دلیلش هم بسیار ساده است. در دو چیز وحوش اسلامیست با کسی شوخی ندارند، شکم و زیر شکم. وقتی مشاهده میشود که نان یکی از خودی ها را میبرند و یا به سور و سات مربوط به زیر شکم طرف یورش میبرند، کار به جاهای باریک کشیده است.

به این فرمایشات یکی از ملازمان بارگاه خدایگان آسید علی آقا رهبر توجه فرمایید که از تلویزیون هم پخش شده:

"يكي از وزراي كابينه به من گفت ما معتقديم اگر حضرت آقا حكم طلاق همسر آقاي رئيس جمهور را ‌بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام مي‌‌شود و رئيس جمهور نمي‌تواند به او دست بزند."

به عبارت دیگر؛ جنگ بین وحوش اسلامیست دارد مقلوبه میشود و بهترین نشان آن همین تهدید به زن حرام کردن سوگلی اسبق و مدعی کنونی خدایگان آسید علی آقا رهبر است.

حالا که زن  این وسط آدم حساب نمیشود و بقیه برایش تصمیم میگیرند،  "رئیس جمهور " هم باید مقابله به مثل کند و خدایگان را زن حرام.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

آهنگ خوب

Demo


قصد اصلأ و مطلقا مسخره کردن شما نبود. وقتی که خامنه ای چرت و پرتی بنام اسلام ناب محمدی درست کرده و نوشته شما هم بجای مسلمانان از عنوان چرت و پرتی مثل اسلامیون استفاده میکند چگونه جوابی پس باید انتظار داشت؟ ما همه ایرانی هستیم و چرا با لغات و عنوانهای غلط زیبایی آهنگ گفتارمان را خراب می کنیم؟ ایرانی آزاد است هر دینی را می خواهد انتخاب کند. ولی یک مسلمان باید بداند که اسلام ناب بر طبق قرآن از آن خالق اوست و محمدی نیست. بهر حال طلب عفو از شما و از خداوند برای همه مان.


ahang1001

Demo

by ahang1001 on

پرت و پلا های شما برای مسخره کردن من...ربطی به شقیقه نداشت!

 


RostamZ

Demo

by RostamZ on

I did read Quran( English version) and nothing in there made any sense. Further, I look at the behavior of it's follower and I must say it is much to be desired. I don't really think Islam or any other religion is an answer. People need to look elsewhere. 


Demo

Roast It Before You Eat!

by Demo on

"I wish you understood something about democracy. Western democracy is a good thing and I hope some day it finds its way to Iran and we can get rid of likes you."???

What difference does it make to an "Iranians' mystics heritage lover" by the pseudo name of RostamZ learning my point of view with such response to my comment about Fred's Revered Testicles Blog?

The whole point anyway: If one is to make any comment about Islam & Quran, at least he/she must have read the book once in his/her life. When Khamenie, for instance, emphasizes on 'Islam'e Nowb'e Mohammadi' that shows he has not read the book at all. In number of verses in Quran, it has been clearly stated that the pure religion belongs only & only to GOD & to no humans. It is the same way with the Velayat & the running of the Universe affairs, and etc. Furthermore, Mazhabs, Mulahs, Akhoonds, Ayatollahs, Imam Zaman, and etc. are all humans' inventions & they are not mentioned anywhere in Quran. Standing with my testimony 100% until "my got ridden of time!!" 


RostamZ

Demo

by RostamZ on

Can't understand what you are trying to say. Can you be more clear. I never voted for Khomeini and always hated the mullahs.  So, what is your point.


Demo

آهنگییون

Demo


وایرانیون در عرض ۲۵۰۰ سال چه کردیون؟
تاسف خوردیون که گول خامنه ای خوردیون و ندانستیون که اسلام ناب محمدی اختراع آخوند بودیون و چون آهنگ در هونگ کوبیدن بودیون!


ahang1001

آقا فرد جان

ahang1001


جای هیچگونه شگفتی نیست...این اسلامیون...از آغاز اسلام...همدیگر را کشتند

به یکدیگر تجاوز کردند...شمشیر بر شکم عثمان...و علی فرو کردند...از امامان اسلام...کمترین آنها به مرگ طبیعی مردند

آری...چنین است اسلام ناب محمدی

شیرین 

 


RostamZ

Good one Fred

by RostamZ on

Islamic Vohoosh have started throwing rocks is a glass house.What has been said about A.N. wife is not going down with him very well and gloves will come out. I hope this will be an opening of and end to IRR.


پندارنیک

You, lucky you...

by پندارنیک on

I wanted to say some silly usual stuff here, but instead of that I'll go there and read Demo's accurate comment once more.