بیضه مقدس آسید علی آقا رهبر

Fred
by Fred
07-May-2011
 

گرچه استدلال عجیب و غریب و تضاد در معنی است، ولیکن تعجب برانگیز نیست. پیش از این هم به این مقولات پرداخته شده بود.

سخنران در تریبون رسمی نظام پر برکت از جمله میگوید:

" اسلام دین بشریت ، حریت [آزادگی] و عزت [سرافرازی] است و به زودی سراسر جهان را در می نوردد.

اگر ولایت نبود بندگی [ مملوکیت] تجلی نمی یافت و رمز بندگی تسلیم [ گردن نهادن] در برابر ولی است.

دین آمده است برای انسان ایجاد بندگی کند و نماز کسی نماز است که ملتزم [ گردن نهاده] به ولایت باشد زیرا نماز بندگی است و نماز بدون ولایت نماز بدون قبله است."

باشه، گیرم هر چی که وحوش اسلامیست راجع به خاصیت و هدف دین و " قبله " جدید آن میگویند عین حقیقت است و لاغیر.

ولیکن؛ اینطور که شماها میرانید، هم بزودی یاطاقان میسوزانید و هم دیگر فقط خدایگان آسید علی آقا رهبر خواهد ماند و بیضه مقدسش که از مالش بیش از حد شماها متورم گشته و دیگر هیچ.

ترسم نرسی به ....

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
RostamZ

Demo

by RostamZ on

I wish you understood something about democracy. Western democracy is a good thing and I hope some day it finds its way to Iran and we can get rid of likes you.


Demo

بیضه نامقدس بندگی

Demo


این مقدس سازی و دریوزگی از زمان آیت الله سامری در زمان قیام موسی علیه ظلم وستم درفش کاوینی فرعون آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. سید سامری در غیاب موسی که از بلاگ نویسی و شکایتهای دوبار در روز بنی اسرائیل بستوه آمده و شتابان به سوی خالق خود رفته بود با کمک وحوش اسرائیلیست گوساله ای از طلا بنا نهاد که آنرا بعنوان خدای موسی به بردگان از بند آزاد شده جا زد و رسالتش در حوضه علمی خود بنا نهاده اش این بود که در غیبت موسی رسول الله به درجه ای از فقاهت رسیده بود که معظم گشته و درایتی بیش از موسی پید ا کرده بود!! و حال آن گوساله تبدیل گشته به بیضه ای نا مقدس و جمعی برده و بنده گوساله بدور آن از برای قوم ایرانی. وحوش قوم اسرائيل هم عقب نمانده و سفت و سخت در حال تولید گوساله های طلایی بنام دمکراسی غربی و صدور آن به همسایه های در بند اسارت و یا در اشغال خود هستند.
بع بع.