شعری برای اصغر و جعفر

aynak
by aynak
28-Feb-2012
 

کردی خوشحال دل هر ایرانی
 بردی هم  اسکار و هم در برلین

گرچه  غم ناک بود و حزن انگیز
آفرین بر - جدایی  نادراز  سیمین

حال که محبوب و شهره  جهان  هستی
اصغرما - یادی  کن از  جعفرما   دربند اوین


Share/Save/Bookmark

more from aynak