شانزده آذر ۱۳۳۲ تا ۱۳۸۹

aynak
by aynak
10-Dec-2010
 

چه غم انگیز انگار سرنوشت کشور ما با دیکاتور هایی که هیچگاه از تاریخ درس نمی گیرند گره خورده. سال ها می گذرند ولی هیچ چیز تغییر نمی کند. آیا روزی خواهد رسید که پاسخ دانشجویان ما گلوله تفنگ نباشد؟ به امید روزی که دیکتاتوی در هر شکل نابود شود
زنده و جاوید همه دانشجویان خردمند که تا کسب آزادی خاموش نخواهند نشست.

The more things change, the more they stay the same:


Share/Save/Bookmark

more from aynak