زیباشناسی مرگ: شکنجه


Share/Save/Bookmark

AmirAshkan Pishroo
by AmirAshkan Pishroo
28-Aug-2008
 

 

چون قدرت یک مترسکی بیش نیست پس شکنجه تلاشی مذبوحانه برای احیای خشونت بار این مترسک محسوب می شود. شکنجه در چارچوب مراوده ای زورمدارانه نمایان می شود و بدین راه هر گونه ایستادگی را در یک رابطه ی رو در رو در هم می شکند.

برای شکنجه گر فقط به نمایش درآوردن این مترسک یا قدرت مطرح است، و این مستلزم نمایشی است وسواس گونه و خودآگاه از عمل شکنجه. البته خرفتی اخلاقی شکنجه گر پیش شرط ضروری اجرای این نمایش است.

ما درباره ی آن چه می بینیم حرف نمی زنیم، بلکه به وارونه، ما آن چه را که درباره ی آن چیزی گفته می شود، می بینیم. این است آن چه نمایش دادن می نامیم و نمایش مساله مرکزی شکنجه است.

به سخنی دیگر، شکنجه در ساختار بنیادین خود همواره یک زبان است- یک نمایش.

شکنجه از یک عمل اصلی ی فیزیکی، تولید و تحمیل درد، و از یک عمل اصلی ی زبانی، بازجویی، تشکیل می شود. اولی به ندرت بدون دومی رخ می دهد.

این پیوند میان عمل فیزیکی ی تولید درد و عمل زبانی ی بازجویی اغلب بد فهمیده می شود: قلمداد کردن کسب اطلاعات (که طی یک بازجویی بدست می آید) بمثابهَ انگیزهَ اصلی ی عمل شکنجه. اما واقعیت این است که از میان هزاران تن شکنجه شده شاید فقط یکی را بتوان پیدا کرد که از اطلاعات مهم  امنیتی برخوردار باشد، مابقی یا هیچ اطلاعاتی نداشته یا اطلاعات شان ناچیز و فاقد ارزش شکنجه شدن می باشند. پس معرفی کسب اطلاعات بعنوان انگیزهَ شکنجه کردن، اسطوره ی بیش نیست؛ چناچه علت دستگیری ها اغلب کاذب بوده (تخم مرغ های تخم مرغ فروش ریز بودند).

درد و بازجویی الزاماً با هم صورت می پذیرند و شکنجه گر و زندانی ایندو را بعنوان دو امر متضاد تجربه می کنند. برای شکنجه گر، این واقعیت که او عامل زجر و عذاب زندانی است، با طرح پرسش هایی به ظاهر امنیتی و حیاتی خنثی می شود و در پی آن دیگر عذاب زندانی برای او دیگر قابل رویت نیست. برای زندانی، به وارونه، واقعیت محض و نفس گیر عذاب اش نه تنها اهمیت هر گونه پرسشی را خنثی می سازد، بلکه نیز اهمیت آن جهانی را که پرسش به آن ارجاع دارد، غیر قابل رویت می کند.

زبان در شکنجه به عنوان عامل اصلی تولید درد نقش ایفا می کند. واژه های شکنجه گر بصورت سلاح، زخم زبان، عمل می کنند، و واژه های زندانی بیانی می شود از درد شدید، و در اکثر موارد واژه های زندانی به شکنجه گر چیزی نمی گوید مگر این که او درد می کشد. پرسش، صرفنظر از محتوای اش، عمل کلامی است برای محروم ساختن زندانی از زبان، و پاسخ، صرفنظر از محتوای اش، فریادی است از درد.

بخش اعظم نظرات این ورق پاره برگرفته از این اثر است:

Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World


Share/Save/Bookmark

Recently by AmirAshkan PishrooCommentsDate
The assassination of an author
2
Oct 16, 2008
Americans: A nation of givers
14
Oct 10, 2008
John McCain & the making of a financial crisis
3
Oct 07, 2008
more from AmirAshkan Pishroo
 
AmirAshkan Pishroo

Dear Sadegh

by AmirAshkan Pishroo on

I am grateful for your informed comments. I haven't read Rajali's book, but thanks for bring it to my attention. There are many good books out there, and I am always lost as to which one to read first, never mind the time factor which is always tight.


sadegh

Thanks for sharing...I've

by sadegh on

Thanks for sharing...I've been reading Darius Rejali's excellent book Torture and Democracy - he draws on Scarry a fair amount - I haven't read her book but as I recall (from reading Rejali) she deploys a fair amount of Wittgenstein's later work - all very interesting. Again, thanks for sharing...

Ba Arezu-ye Movafaghiat, Sadegh

 


AmirAshkan Pishroo

Reviewer & Anonymouses

by AmirAshkan Pishroo on

"when the tortured person speaks the torturer is the loser again bacause subconsciously he knows that he succeeded unfairly."

Well said, and I agree with you, Reviewer, 100 percent.

Thanks Anonymouses for your kind words.


default

The show off of the power by

by reviewer (not verified) on

The show off of the power by torturers is embedded in their justifications for their actions.It legitimizes their ethical idiocy by a fictional reasoning and an illusioned legitimacy (e.g for the sake of nation or the ethics directed to the authority figures as it reflected in Milgram's experimentation).
Although very unfair, there is a power struggle between the two. until the tortured person does not speak, torturer is the loser and when the tortured person speaks the torturer is the loser again bacause subconsciously he knows that he succeeded unfairly.


default

Beautiful

by Anonymouses (not verified) on

Excelent.