رزمندگان خیابانی آفتاب

aboli_moezzi
by aboli_moezzi
29-Dec-2009
 
ایران من، عزیزان من، جویندگان گنج های جزیره مروارید
دوستان کوچک کودکی من، یادگاران طلوع حوض سپید دست چینان انگورهای طلایی خوشه امید، دخترانی از قبیله مهتاب، دروگران خرمن شادی آفتاب، مردان منتظر در نطفه مادران قهرمانان فاتح بی منت خیابان

Share/Save/Bookmark

more from aboli_moezzi